Povinnosti žiaka ŠKD

 1.  O dĺžke v ŠKD a jeho odchode rozhoduje zákonný zástupca dieťaťa.
 2. Dieťa sa uvoľňuje len na základe písomného oznámenia, na základe telefonického dohovoru sa dieťa z ŠKD neuvoľňuje.
 3. Pri všetkých aktivitách mimo školy sa na žiaka vzťahuje školský poriadok v plnom rozsahu ako aj vnútorný poriadok ŠKD.

Žiak dodržiava tieto vnútorné pokyny:

 1. Pri vstupe do budovy sa nepredbieha, správa sa slušne, neubližuje spolužiakom, nekričí.
 2. Prezúva sa počas celého školského roka pri vstupe a odchode z ŠKD.
 3. Obuv a odev si žiaci uložia v priestoroch na to určených.
 4. Cenné veci a väčšie množstvo peňazí si do školy NENOSIA.
 5. Po skončení ŠKD si žiak upraví priestor, v ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu.

Žiaci obedujú v školskej jedálni za prítomnosti vychovávateľky, dodržiavajú jej pokyny:

 1. Disciplína pri vstupe do školskej jedálne (nekričia, nesácajú sa, nepredbiehajú sa, stoja pekne v rade).
 2. Samoobslužne si zoberú príbor a tanier.
 3. Pri stolovaní dodržiavajú pravidlá slušného správania sa a stolovania.
 4. Po skončení obeda si odnesú riad na určené miesto a v tichosti čakajú, kým dojedia ostatné deti.
 5. V tichosti opustia priestor školskej jedálne.