Hlavná stránka

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční

dňa 17. apríla 2024 (v stredu)  od 14:00 hod. do 16:30 hod.

v malej budove ZŠ 

  • Povinná školská dochádzka

sa začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2024 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré v šk. roku 2023/2024 pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Viac...

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.09.2023 pôsobí na škole školský podporný tím, ktorého úlohou je najmä:

  1. Koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
  2. Zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,
  3. Spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  4. Poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,
  5. Podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu

Viac...