Hlavná stránka

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená len pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ prostredníctvom vyplnenia dotazníka zverejneného na stránke školy.

Otvorená prevádzka MŠ od 18.01.2021 sa týka len pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená v čase od 06:00 hod do 16:00 hod. Zberná trieda bude zrušená. Deti budú umiestnené v triede zajačikov a včielok. Rozpis detí bude zverejnený v hlavnej budove na prízemí v zbernej triede včielok.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ, je rodič povinný predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii v MŠ.

Žiadame rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najmenej, dodržiavali medzi sebou odstupy, používali rúško a dezinfekciu na ruky.

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že z dôvodu epidemickej situácie, zavedeného lockdown-u, informácií MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/) a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania v čase od 18.01.2021 nasledovná:

  1. výučba na celej škole bude prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa,
  2. prevádzka ŠKD bude prerušená,
  3. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 1 - 4,
  4. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 5 - 9,
  5. Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu – dištančné vzdelávanie aktualizácia od 11.01.2021,
  6. Hodnotenie žiakov 1. polrok 2020/2021.

Prosím rodičov o pravidelnú kontrolu oznamov v internetovej žiackej knižke a na stránke školy, kde budú uverejňované aktuálne oznamy!

Infografika otváranie škôl

 Vo Varíne, dňa 14.01.2021                          PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy