Zamestnanci školy

Všetci vedúci, pedagogickí a odborní zamestnanci majú zriadenú e-mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko(zavináč)skola-varin.sk

Vedenie školy: 

PaedDr. Katarína Šutáková – riaditeľka školy
PaedDr. Monika Mihaliaková – zástupkyňa riaditeľky školy I. stupeň ZŠ a ŠKD
Mgr. Mária Rafajdusová - zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň ZŠ
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre predprimárne vzdelávanie ()
pani Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek školského stravovania
Mgr. Monika Solárová - zástupca zamestnancov- predsedkyňa OZ pri ZŠsMŠ O. Štefku, Varín

Výchovná a kariérová poradkyňa:

Ing. Ľubica Komperdová

 Zoznam pedagogických zamestnancov v ZŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2020/21

Porad. číslo
Priezvisko, meno, titul
 
1.
Andelová Eva, Mgr.
 
2.
Babišová Eva, Mgr.
ŠKD
3.
Bohačiaková Zuzana, Mgr.
 
4.
Bublík Tomáš, Mgr.
 
5.
Cagáňová Eva, Mgr.
 
6.
Dominiaková Katarína, Mgr.
 
7.
Ďuranová Emília
 
8.
Grichová Iveta, Bc.
 pedagogický asistent
9.
Halečková Mária, Mgr.
 
10.
Hliníková Mária, Ing.
pedagogický asistent
11.
Holúbek Ján, Mgr.
 
12.
Horváthová Mária, Mgr.
 
13.
Chobotová Kristína, Mgr.
 
14.
Ječmenová Iveta, RNDr.
 
15.
Komperdová Ľubica, Ing.
 
16.
Košútová Andrea, Mgr.
 
17.
Líšková Jana, Mgr.
 
18.
Lučanová Ivana, Mgr.
 
19.
Machynová Michaela, Mgr.
 
20.
Martošová Lenka, Mgr.
 
21.
Martošová Natália, Mgr.
 
22.
Matúška Ľubomír, Mgr.
 
23.
Mihaliaková Monika, PaedDr.
zástupkyňa riaditeľky
24.
Mikolajová Jana, Mgr.
 
25.
Muríňová Danica, PhDr.
ŠKD
26.
Oslanec Martin, Mgr.
 
27.
Peciková Oľga, Mgr.
 špeciálny pedagóg
28.
Pekara František, Mgr., Ing.
 
29.
Rafajdusová Mária, Mgr.
zástupkyňa riaditeľky
30.
Romančíková Marta, Mgr.
 
31.
Sobolová Rozália
ŠKD
32.
Solárová Monika, Mgr.
 
33.
Staňová Monika, Mgr.
 
34.
Synáková Anna, Mgr.
 
35.
Šovčíková Jana, Mgr.
 
36.
Špiláková Stanislava, Bc.
 ŠKD
37.
Šutáková Katarína, PaedDr.
riaditeľka školy
38.
Vojteková Margita, Mgr.
 

Koordinátori v šk. roku 2020/21

PaedDr. Tomáš Bublík

Koordinátor enviromentálnej výchovy a školských zberov

Mgr. Katarína Dominiaková

Mgr. Marta Romačíková

Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu

Mgr. Anna Synáková

Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Natália Martošová

Koordinátor pre dopravnú výchovu

Mgr. Martin Oslanec

Koordinátor pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT

Vedúci iných oblastí v šk. roku 2020/2021

Meno a priezvisko učiteľa

Vedúci iných oblastí

Mgr. Mária Rafajdusová

vedúci záujmovej oblasti

Mgr. Kristína Chobotová

Vedúca žiackej školskej rady, práca s UNICEF

Mgr. Michaela Machynová

manažér pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – I.
stupeň

Mgr. Jana Mikolajová

manažér pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – II.
stupeň

Mgr. Margita Vojteková

Správca školskej knižnice

Mgr. Ivana Lučanová

Manažér pre rozvoj matematickej, počítačovej a
finančnej gramotnosti – II. stupeň

Mgr. Jana Líšková

Manažér pre rozvoj matematickej, počítačovej a
finančnej gramotnosti – I. stupeň

Rozália Sobolová

Vedúca oddelenia ŠKD

PhDr. Danica Muríňová

Vedúca oddelenia ŠKD

Mgr. Eva Babišová

Vedúca oddelenia ŠKD

Bc. Stanislava Špiláková

Vedúca oddelenia ŠKD

Zoznam pedagogických zamestnancov v MŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2020/21

1. trieda ZAJAČIKOV

Bc. Zdenka Jankovská

Katarína Chabadová

2. trieda ŽABIEK

Adriana Vráblová

Bc. Magda Látečková

3. trieda LIENOK

Bc. Mária Melišová

Júlia Gáborová

4. trieda VČIELOK

Mgr. Dominika Tabačková

Radka Poliaková

5. trieda MOTÝLIKOV

Bc. Katarína Schmidtová

Bc. Katarína Šušoliaková

6. trieda MRAVČEKOV

Mgr. Darina Greňová

Mgr. Jana Chebeňová

7. trieda SOVIČIEK

Oľga Ondrušová

Soňa Kašubjaková

Koordinátori v materskej škole na školský rok 2020/21:

Bc. Katarína Šušoliaková koordinátor regionálnej výchovy
Mgr. Dominika Tabačková koordinátor ranej jazykovej gramotnosti
Mgr. Jana Chebeňová koordinátor environmentálnej výchovy
Bc. Katarína Šušoliaková vedúca metodického združenia

Nepedagogickí zamestnanci v materskej škole: 

1.
Danka Šlesarová
 školníčka
2.
Miriam Žáková 
 upratovačka
3.
Daniela Bugáňová
 upratovačka
4.
Darina Ťažká
 upratovačka

 Nepedagogickí zamestnanci školy: 

1. Emília Boková referentka pre PaM
2. Anna Šlesárová ekonómka školy
3. Jozef Dávidík školník/kurič
4. Pavol Adamčík údržbár
5. Renáta Novosadová upratovačka
6. Anna Remenárová upratovačka
7. Viera Zavoďančíková upratovačka
8. Helena Chabadová upratovačka

 Školská jedáleň

1.
Bobáňová Mariana
zástupkyňa RŠ pre školské stravovanie
2.
Kubalová Amália 
hlavná kuchárka
3.
Belancová Oľga
kuchárka
4.
Cigániková Erika
kuchárka
5.
Macáková Alexandra
kuchárka
6.
Boková Emília ml.
pomocná kuchárka
7.
Michalčíková Miroslava pomocná kuchárka
8.
Žiaková Lenka
pomocná kuchárka
9.
Zákopčanová Katarína
pomocná kuchárka