Zamestnanci školy

Všetci vedúci, pedagogickí a odborní zamestnanci majú zriadenú e-mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko(zavináč)skola-varin.sk

Vedenie školy: 

PaedDr. Katarína Šutáková – riaditeľka školy
PaedDr. Monika Mihaliaková – zástupkyňa riaditeľky školy I. stupeň ZŠ a ŠKD
Mgr. Mária Rafajdusová - zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň ZŠ
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre predprimárne vzdelávanie ()
pani Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek školského stravovania
PaedDr. Tomáš Bublík - zástupca zamestnancov- predseda OZ pri ZŠsMŠ O. Štefku, Varín

Výchovná a kariérová poradkyňa:

Ing. Ľubica Komperdová

 Zoznam pedagogických zamestnancov v ZŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2023/24

P. č. Priezvisko a meno Funkcia
1 Mgr. Andelová Eva učiteľka
2 Mgr. Babišová Eva vychovávateľka ŠKD
3 Mgr. Bohačiaková Zuzana učiteľka
4 PaedDr. Bublík Tomáš učiteľ
5 Mgr. Cagáňová Eva učiteľka
6 Mgr. Dominiaková Katarína učiteľka
7 Mgr. Ďuranová Emília pedagogický asistent
8 Gelačáková Anna pedagogický asistent
9 Bc. Grichová Iveta pedagogický asistent
10 Mgr. Halečková Mária učiteľka
11 Ing. Hliníková Mária pedagogický asistent
12 Mgr. Horváthová Mária učiteľka
13 Mgr. Chobotová Kristína učiteľka
14 Mgr. Chovancová Monika učiteľka
15 Mgr. Janda Patrik učiteľ
16 Ing. Janíčková Jana pedagogický asistent
17 RNDr. Ječmenová Iveta učiteľka
18 Ing. Komperdová Ľubica učiteľka
19 Mgr. Košútová Andrea učiteľka
20 Kubíková Mariana vychovávateľka ŠKD
21 Mgr. Lacúchová Alžbeta školský psychológ
22 Mgr. Líšková Jana učiteľka
23 Mgr. Lučan Juraj učiteľ
24 Mgr. Lučanová Ivana učiteľka
25 Mgr. Mahútová Iveta pedagogický asistent, ŠKD
26 Mgr. Martošová Lenka učiteľka
27 PaedDr. Mihaliaková Monika zástupkyňa riaditeľky školy
28 Mgr. Mikolajová Jana učiteľka
29 Mgr. Oslanec Martin učiteľ
30 Mgr. Peciková Oľga školský špeciálny pedagóg
31 Mgr. Rafajdusová Mária zástupkyňa riaditeľky školy
32 Mgr. Romančíková Marta učiteľka
33 Sobolová Rozália vychovávateľka ŠKD
34 Mgr. Solárová Monika učiteľka
35 Mgr. Staňová Monika učiteľka
36 Mgr. Synáková Anna učiteľka
37 Mgr. Školová Branislava učiteľka
38 PaedDr. Šutáková Katarína riaditeľka
39 Mgr. Týleš Andrej učiteľ
40 Mgr. Vojteková Margita učiteľka
41 Zajačková Andrea pedagogický asistent
42 Mgr. Závodská Miroslava učiteľka
43 Zichová Zuzana vychovávateľka ŠKD

Koordinátori v šk. roku 2023/24

PaedDr. Tomáš Bublík

Koordinátor environmentálnej výchovy a školských zberov

Mgr. Katarína Dominiaková - prvý stupeň

Mgr. Marta Romačíková - druhý stupeň

Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)

Mgr. Anna Synáková

Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Miroslava Závodská

Koordinátor pre dopravnú výchovu

Mgr. Monika Staňová

Školský koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov

Mgr. Juraj Lučan

Koordinátor prevencie šikany, kyberšikany a správania sa vo virtuálnom priestore

Vedúci iných oblastí v šk. roku 20232/2024

Meno a priezvisko učiteľa

Vedúci iných oblastí

Mgr. Kristína Chobotová

Vedúca žiackej školskej rady, práca s UNICEF

Mgr. Monika Chovancová

manažér pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – I. stupeň

Mgr. Jana Mikolajová

manažér pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – II. stupeň

PaedDr. Tomáš Bublík

manažér pre rozvoj prírodovednej gramotnosti

Mgr. Andrea Košútová

Správca školskej knižnice

Mgr. Ivana Lučanová

Manažér pre rozvoj matematickej, počítačovej a finančnej gramotnosti – II. stupeň

Mgr. Jana Líšková

Manažér pre rozvoj matematickej, počítačovej a finančnej gramotnosti – I. stupeň

Mgr. Oľga Pecíková

Koordinátor školského podporného tímu/1

Mgr. Mária Rafajdusová

Vedúci záujmovej oblasti/1

Mgr. Oľga Peciková

Školský špeciálny pedagóg/1

Mgr. Martin Oslanec

Školský digitálny koordinátor

Zoznam pedagogických zamestnancov v MŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2023/24

 

1. trieda ZAJAČIKY

Adriana Vráblová

Bc. Mária Mikulová

2. trieda ŽABKY

Bc. Katarína Šušoliaková

Zdenka Poliaková

3. trieda LIENKY

Bc. Mária Melišová

Bc. Nikola Cvachová

4. trieda VČIELKY

Mgr. Jana Chebeňová

Miriam Cvachová

5. trieda MOTÝLIKY

Bc. Monika Vráblová

Viktória Pekarová

6. trieda MRAVČEKY

Bc. Katarína Ondrušová

Mgr. Zdenka Jankovská

7. trieda SOVIČKY

Bc. Magda Látečková

Mgr. Mariana Krisková

Koordinátori v materskej škole na školský rok 2023/24:

Bc. Katarína Šušoliaková Vedúci metodického združenia
Mgr. Jana Chebeňová Koordinátor environmentálnej výchovy
Adriana Vráblová Koordinátor ranej jazykovej gramotnosti
Bc. Mária Mikulová Koordinátor  regionálnej výchovy

Nepedagogickí zamestnanci v materskej škole v školskom roku 2023/24: 

1. Danka Šlesárová  školníčka
2. Miriam Žáková   upratovačka
3. Daniela Bugáňová  upratovačka
4. Darina Ťažká  upratovačka

 Nepedagogickí zamestnanci školy: 

1. Emília Boková referentka pre PaM
2. Anna Šlesárová ekonómka školy
3. Jozef Dávidík školník/kurič
4. Pavol Adamčík údržbár
5. Renáta Novosadová upratovačka
6. Anna Remenárová upratovačka
7. Viera Zavoďančíková upratovačka
8. Helena Chabadová upratovačka

 Školská jedáleň

1.
Bobáňová Mariana
zástupkyňa RŠ pre školské stravovanie
2.
Kubalová Amália 
hlavná kuchárka
3.
Belancová Oľga
kuchárka
4.
Cigániková Erika
kuchárka
5.
Macáková Alexandra
kuchárka
6.
Boková Emília ml.
pomocná kuchárka
7.
Michalčíková Miroslava pomocná kuchárka
8.
Žiaková Lenka
pomocná kuchárka
9.
Zákopčanová Katarína
pomocná kuchárka
10.
Emília Staňová
prevádzková zamestnankyňa