Zamestnanci školy

Všetci vedúci, pedagogickí a odborní zamestnanci majú zriadenú e-mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko(zavináč)skola-varin.sk

Vedenie školy: 

PaedDr. Monika Filová – riaditeľka školy
Mgr. Ľubica Brennerová – zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie a ŠKD, zástupkyňa štatutára
Mgr. Eva Andelová - zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie, ekonomická zástupkyňa
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre predprimárne vzdelávanie
pani Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek školského stravovania

Výchovná poradkyňa:

Ing. Ľubica Komperdová

 Zoznam učiteľov v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2017/18

Porad. číslo Meno a priezvisko Triednictvo Funkcia/poznámky
1. Mgr. Michaela Machynová 1.A  
2. Mgr. Anna Nekorancová 1.B  
3. Mgr. Monika Solárová 1.C Vedúca MZ ročníkov 1.-4. a ŠKD, uvádzajúca učiteľka
4. Mgr. Monika Staňová 2.A  
5. Mgr. Lenka Martošová 2.B zástup za PN PaedDr. M. Mihaliakovej, začínajúca učiteľka
6. Mgr. Katarína Dominiaková 3.A Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)-I. stupeň
7. Mgr. Natália Martošová 3.B začínajúca učiteľka (uvádzajúca Mgr. M. Solárová)
8. Mgr. Jana Líšková 4.A Koordinátor pre dopravnú výchovu
9. Mgr. Anna Synáková 4.B Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
10. Mgr. Andrea Košútová 5.A Vedúca PK spoločensko-vedných predmetov (SJL, DEJ, OBN)
11. Mgr. Tomáš Bublík 5.B Koordinátor environmentálnej výchovy
12. Mgr. Jana Mikolajová 6.A  
13. Ing. Ľubica Komperdová 6.B Výchovná poradkyňa, Vedúca PK výchovných predmetov (TSV, VYV, HUV, TECH, NBV)
14. Mgr. Mária Rafajdusová 7.A Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí Koordinátor pre tvorbu ŠkVP a koordinátor práce v školskom rádiu ŠkVER
15. Mgr. Martin Marcinek 7.B  
16. Mgr. Mária Halečková 8.A Vedúca PK spoločensko-vedných predmetov - cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
17. Mgr. Kristína Chobotová 8.B Koordinátor práce žiackej školskej rady
18. Mgr. Eva Andelová 9.A Zástupkyňa RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie, ekonomická zástupkyňa Vedúca PK - prírodovedné predmety (MAT, INF, FYZ, finančná gramotnosť) Koordinátor voľno-časových aktivít Uvádzajúca učiteľka
19. Mgr. Margita Vojteková 9.B Riadenie práce v Školskej knižnici
20. PaedDr. Monika Filová   Riaditeľka školy, Koordinátor testovania 9
21. Mgr. Ľubica Brennerová   Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie, Zástupkyňa štatutára školy Uvádzajúca učiteľka Administrátor testovania
22. Mgr. Mária Horváthová    
23. Mgr. Martin Oslanec   Koordinátor informatizácie školy a správca siete
24. RNDr. Iveta Ječmenová   Vedúca PK spoločensko-vedných predmetov (BIO, CHEM, GEG)
25. Mgr. Branislava Babišová   začínajúca učiteľka (uvádzajúca Mgr. E. Andelová)
26. PaedDr. Elena Boleková    
27. Mgr. Zuzana Synáková, PhD.   Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)-II. stupeň
28. Rozália Sobolová ŠKD I. oddelenie, vedúca vychovávateľka, uvádzajúca vychovávateľka
29. Mgr. Eva Martinčeková ŠKD II. oddelenie
30. Mgr. Iveta Mahútová ŠKD III. oddelenie, asistentka učiteľa, začínajúca vychovávateľka
31. Iveta Grichová   asistentka učiteľa
32. Mgr. Ing. František Pekara   dekan, náboženská výchova
33. Mgr. Ľubomír Matúška   náboženská výchova
34. Mgr. Oľga Peciková   odborný zamestnanec, školská špeciálna pedagogička

 Koordinátori v šk. roku 2017/18

Meno a priezvisko učiteľa Koordinátori
Mgr. Tomáš Bublík Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Eva Andelová Koordinátor voľno-časových aktivít
Mgr. Katarína Dominiaková – I. stupeňMgr. Zuzana Synáková– II. stupeň Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)
Mgr. Anna Synáková Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Mária Rafajdusová Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí
Mgr. Kristína Chobotová Koordinátor práce žiackej školskej rady
Mgr. Jana Líšková Koordinátor pre dopravnú výchovu
Mgr. Martin Oslanec Koordinátor informatizácie školy a správca siete
Mgr. Mária Rafajdusová Koordinátor pre tvorbu ŠkVP a koordinátor práce v školskom rádiu SkVeR

Pedagogickí zamestnanci v materskej škole

Trieda:

Meno učiteľa:

1. trieda ZAJAČIKY

Bc. Dominika Poliaková

Zdenka Jankovská

2. trieda ŽABKY

Bc. Lenka Willigerová

Adriána Vráblová

3.trieda LIENKY

Bc. Mária Melišová

Júlia Gáborová

4.trieda VČIELKY

Bc. Katarína Šušoliaková

Bc. Katarína Schmidtová

5.trieda SOVIČKY

Oľga Ondrušová

Dominika Turačková

6.trieda MRAVČEKY

Bc. Anna Cingelová

Mgr. Jana Chebeňová

Koordinátori v materskej škole na školský rok 2017/18:

Bc. Katarína Schmidtová koordinátor regionálnej výchovy
Dominika Turačková koordinátor predčitateľskej gramotnosti
Mgr. Jana Chebeňová koordinátor environmentálnej výchovy
Bc. Katarína Šušoliaková vedúca metodického združenia

Nepedagogickí zamestnanci v materskej škole: 

1.
Emília Staňová
 upratovačka
2.
Miriam Žáková 
 upratovačka
3.
Danka Šlesárová
 upratovačka
4.
Daniela Bugáňová
 upratovačka
 

 Nepedagogickí zamestnanci školy: 

1. Emília Boková referentka pre PaM
2. Anna Šlesárová ekonómka školy
3. Jozef Dávidík školník/údržbár
4. Renáta Novosadová upratovačka
5. Anna Remenárová upratovačka
6. Viera Zavoďančíková upratovačka
7. Helena Chabadová upratovačka

 Školská jedáleň

1.
Bobáňová Mariana
zástupkyňa RŠ pre školské stravovanie
2.
Fáblová Katarína
hlavná kuchárka
3.
Belancová Oľga
kuchárka - MD
4.
Šugárová Mariana
kuchárka
5.
Boková Emília ml.
kuchárka
6.
Brezániová Katarína
pomocná kuchárka
7.
Žiaková Lenka
pomocná kuchárka
8.
Zákopčanová Katarína
pomocná kuchárka
9.
Viera Kubalová
pomocná kuchárka
10.
Amália Kubalová kuchárka (zástup za MD)