Zamestnanci školy

Všetci vedúci, pedagogickí a odborní zamestnanci majú zriadenú e-mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko(zavináč)skola-varin.sk

Vedenie školy: 

PaedDr. Katarína Šutáková – riaditeľka školy
PaedDr. Monika Mihaliaková – zástupkyňa riaditeľky školy I. stupeň ZŠ a ŠKD
Mgr. Mária Rafajdusová - zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň ZŠ
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre predprimárne vzdelávanie ()
pani Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek školského stravovania
Mgr. Monika Solárová - zástupca zamestnancov- predsedkyňa OZ pri ZŠsMŠ O. Štefku, Varín

Výchovná a kariérová poradkyňa:

Ing. Ľubica Komperdová

 Zoznam pedagogických zamestnancov v ZŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2022/23

Porad. číslo Priezvisko, meno, titul  
1. Andelová Eva, Mgr.  
2. Babišová Eva, Mgr. ŠKD
3. Bohačiaková Zuzana, Mgr.  
4. Bublík Tomáš, PaedDr.  
5. Cagáňová Eva, Mgr.  
6. Dominiaková Katarína, Mgr.  
7. Ďuranová Emília, Mgr. pedagogický asistent
8. Grichová Iveta, Bc. pedagogický asistent
9. Halečková Mária, Mgr.  
10. Hliníková Mária, Ing. pedagogický asistent
11. Horváthová Mária, Mgr.  
12. Chobotová Kristína, Mgr.  
13. Chovancová Monika, Mgr.  
14. Ječmenová Iveta, RNDr.  
15. Komperdová Ľubica, Ing.  
16. Košútová Andrea, Mgr.  
17. Líšková Jana, Mgr.  
18. Lučan Juraj, Mgr.  
19. Lučanová Ivana, Mgr.  
20. Mahútová Iveta, Mgr. pedagogický asistent, ŠKD
21. Martošová Lenka, Mgr.  
22. Martošová Natália, Mgr.  
23. Mihaliaková Monika, PaedDr. zástupkyňa riaditeľky školy
24. Mikolajová Jana, Mgr.  
25. Oslanec Martin, Mgr.  
26. Peciková Oľga, Mgr. školský špeciálny pedagóg
27. Rafajdusová Mária, Mgr. zástupkyňa riaditeľky školy
28. Romančíková Marta, Mgr.  
29. Sobolová Rozália ŠKD
30. Solárová Monika, Mgr.  
31. Staňová Monika, Mgr.  
32. Synáková Adela, Mgr.  
33. Synáková Anna, Mgr.  
34. Šovčíková Jana, Mgr.  
35. Šutáková Katarína, PaedDr. riaditeľka
36. Ticháková Nikol, Mgr.  
37. Týleš Andrej, Mgr.  
38. Vojteková Margita, Mgr.  
39. Zichová Zuzana ŠKD

Koordinátori v šk. roku 2022/23

Mgr. Tomáš Bublík Koordinátor enviromentálnej výchovy a školských zberov
Mgr. Katarína Dominiaková - prvý stupeň
Mgr. Marta Romačíková - druhý stupeň
Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)
Mgr. Marta Romačíková  
Mgr. Anna Synáková Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Natália Martošová Koordinátor pre dopravnú výchovu
Mgr. Eva Cagáňová Školský koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
Mgr. Juraj Lučan Koordinátor prevencie šikany, kyberšikany a správania sa vo virtuálnom priestore

Vedúci iných oblastí v šk. roku 2022/2023

Meno a priezvisko učiteľa Vedúci iných oblastí
Mgr. Mária Rafajdusová Vedúci záujmovej oblasti/1
Mgr. Martin Oslanec Školský digitálny koordinátor/1
Mgr. Kristína Chobotová Vedúca žiackej školskej rady, práca s UNICEF
Mgr. Monika Chovancová manažér pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – I. stupeň
Mgr. Jana Mikolajová manažér pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – II. stupeň
Mgr. Andrea Košútová Správca školskej knižnice
Mgr. Ivana Lučanová Manažér pre rozvoj matematickej, počítačovej a finančnej gramotnosti – II. stupeň
Mgr. Jana Líšková Manažér pre rozvoj matematickej, počítačovej a finančnej gramotnosti – I. stupeň
Rozália Sobolová Vedúca oddelenia ŠKD
Mgr. Eva Babišová Vedúca oddelenia ŠKD
Mgr. Iveta Mahútová Vedúca oddelenia ŠKD
Zuzana Zichová Vedúca oddelenia ŠKD

Zoznam pedagogických zamestnancov v MŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2022/23

1. trieda ZAJAČIKOV

Bc. Katarína Šušoliaková

Zdenka Poliaková

2. trieda ŽABIEK

Mgr. Darina Greňová

Mgr. Jana Chebeňová

3. trieda LIENOK

Bc. Mária Melišová

Mgr. Mariana Krisková

4. trieda VČIELOK

Bc. Nikola Cvachová

Viktória Pekarová

5. trieda MOTÝLIKOV

Bc. Katarína Ondrušová

Bc. Zdenka Jankovská

6. trieda MRAVČEKOV

Bc. Mária Mikulová

Adriana Vráblová

7. trieda SOVIČIEK

Bc. Magda Látečková

Bc. Monika Vráblová

Koordinátori v materskej škole na školský rok 2022/23:

Bc. Katarína Šušoliaková Vedúci metodického združenia / 1
Mgr. Jana Chebeňová Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Darina Greňová Koordinátor ranej jazykovej gramotnosti
Bc. Mária Mikulová Koordinátor  regionálnej výchovy

Nepedagogickí zamestnanci v materskej škole: 

1.
Danka Šlesarová
 školníčka
2.
Miriam Žáková 
 upratovačka
3.
Daniela Bugáňová
 upratovačka
4.
Darina Ťažká
 upratovačka

 Nepedagogickí zamestnanci školy: 

1. Emília Boková referentka pre PaM
2. Anna Šlesárová ekonómka školy
3. Jozef Dávidík školník/kurič
4. Pavol Adamčík údržbár
5. Renáta Novosadová upratovačka
6. Anna Remenárová upratovačka
7. Viera Zavoďančíková upratovačka
8. Helena Chabadová upratovačka

 Školská jedáleň

1.
Bobáňová Mariana
zástupkyňa RŠ pre školské stravovanie
2.
Kubalová Amália 
hlavná kuchárka
3.
Belancová Oľga
kuchárka
4.
Cigániková Erika
kuchárka
5.
Macáková Alexandra
kuchárka
6.
Boková Emília ml.
pomocná kuchárka
7.
Michalčíková Miroslava pomocná kuchárka
8.
Žiaková Lenka
pomocná kuchárka
9.
Zákopčanová Katarína
pomocná kuchárka
10.
Emília Staňová
prevádzková zamestnankyňa