Zamestnanci školy

Všetci vedúci, pedagogickí a odborní zamestnanci majú zriadenú e-mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko(zavináč)skola-varin.sk

Vedenie školy: 

PaedDr. Monika Filová – riaditeľka školy
Mgr. Ľubica Brennerová – zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie a ŠKD
Mgr. Eva Andelová - zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie, ekonomická zástupkyňa, zástupkyňa štatutára
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre predprimárne vzdelávanie
pani Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek školského stravovania
Mgr. Monika Solárová - zástupca zamestnancov- predsedkyňa OZ pri ZŠsMŠ O. Štefku, Varín

Výchovná poradkyňa:

Ing. Ľubica Komperdová

 Zoznam učiteľov v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2018/19

Porad. číslo
Meno a priezvisko
Triednictvo
Funkcia/poznámky
1.
Mgr. Jana Líšková
1.A
 
2.
Mgr. Anna Synáková
1.B
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
3.
Mgr. Monika Solárová
1.C
Vedúca MZ ročníkov 1.-4. a ŠKD
4.
Mgr. Michaela Machynová
2.A
Koordinátor čitateľskej gramotnosti (I. stupeň)
5.
PaedDr. Monika Mihaliaková
2.B
 
6.
Mgr. Monika Staňová
3.A
 
7.
Mgr. Lenka Martošová
3.B
 
8.
Mgr. Katarína Dominiaková
4.A
Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)-I. stupeň
9.
Mgr. Natália Martošová
4.B
Koordinátor pre dopravnú výchovu
10.
Mgr. Zuzana Synáková, PhD.
5.A
Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti detskej obezite)-II. stupeň
11.
Mgr. Margita Vojteková
5.B
Riadenie práce v Školskej knižnici
12.
Mgr. Andrea Košútová
6.A
Vedúca PK spoločensko-vedných predmetov (SJL, DEJ, OBN)
13.
Mgr. Tomáš Bublík
6.B
Koordinátor environmentálnej výchovy
14.
Mgr. Jana Mikolajová
7.A
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti - II. stupeň
15.
Ing. Ľubica Komperdová
7.B
Výchovná poradkyňa, Vedúca PK výchovných predmetov (TSV, VYV, HUV, TECH, NBV)
16.
Mgr. Mária Rafajdusová
8.A
Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí Koordinátor pre tvorbu ŠkVP
17.
Mgr. Branislava Babišová
8.B
Koordinátor práce v školskom rádiu ŠkVer
18.
Mgr. Mária Halečková
9.A
Vedúca PK spoločensko-vedných predmetov - cudzie jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
19.
Mgr. Kristína Chobotová
9.B
Koordinátor práce žiackej školskej rady, Koordinátor pre UNICEF
20.
Mgr. Eva Andelová
 
Zástupkyňa RŠ, ekonomická zástupkyňa Vedúca PK - prírodovedné predmety (MAT, INF, FYZ, finančná gramotnosť) Koordinátor voľno-časových aktivít Zástupkyňa štatutára školy Administrátor testovania 5, 9
21.
Mgr. Ján Holúbek   TSV, II. stupeň
22.
PaedDr. Monika Filová
 
Riaditeľka školy, Koordinátor testovania 9
23.
Mgr. Ľubica Brennerová
 
Pedagogická zástupkyňa pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, Administrátor testovania 5, 9
24.
Mgr. Mária Horváthová
   
25.
Mgr. Martin Oslanec
 
Koordinátor informatizácie školy a správca siete
26.
RNDr. Iveta Ječmenová
 
Vedúca PK spoločensko-vedných predmetov (BIO, CHEM, GEG)
27.
PaedDr. Elena Boleková
 
Koordinátor finančnej gramotnosti pre I. a II. stupeň
28.
Rozália Sobolová
ŠKD
I. oddelenie, vedúca vychovávateľka, uvádzajúca vychovávateľka
29.
Mgr. Eva Babišová
ŠKD
II. oddelenie
30.
Mgr. Iveta Mahútová
ŠKD
III. oddelenie, asistentka učiteľa, začínajúca vychovávateľka
31.
Bc. Stanislava Špiláková
ŠKD
IV. oddelenie
32.
Bc. Iveta Grichová
 
asistentka učiteľa
33.
Mgr. Ing. František Pekara
 
dekan, náboženská výchova
34.
Mgr. Ľubomír Matúška
 
farár, náboženská výchova
35.
Mgr. Oľga Peciková
 
odborný zamestnanec, školská špeciálna pedagogička

 Koordinátori v šk. roku 2018/19

Meno a priezvisko učiteľa
Koordinátori
Mgr. Tomáš Bublík
Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Eva Andelová
Koordinátor voľno-časových aktivít
Mgr. Katarína Dominiaková – I. stupeň
Mgr. Zuzana Synáková– II. stupeň
Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)
Mgr. Anna Synáková
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Mária Rafajdusová
Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí
Mgr. Kristína Chobotová
Koordinátor práce žiackej školskej rady,
Koordinátor pre Unicef
Mgr. Natália Martošová
Koordinátor pre dopravnú výchovu
Mgr. Martin Oslanec
Koordinátor informatizácie školy a správca siete
Mgr. Mária Rafajdusová
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP
Mgr. Michaela Machynová
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – I. stupeň
Mgr. Jana Mikolajová
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – II. stupeň
PaedDr. Elena Boleková
Koordinátor pre finančnú gramotnosť – I. a II. stupeň

Pedagogickí zamestnanci v materskej škole

Trieda:

Meno učiteľa:

1. trieda ZAJAČIKOV

Oľga Ondrušová
Dominika Turačková

2. trieda ŽABIEK

Zdenka Jankovská
Bc. Dominika Poliaková

3.trieda LIENOK

Júlia Gáborová
Bc. Mária Melišová

4.trieda VČIELOK

Anna Kováčová
Adriána Vráblová

5.trieda SOVIČIEK

Bc. Katarína Schmidtová
Bc. Katarína Šušoliaková

6.trieda MRAVČEKOV

Mgr. Darina Greňová
Mgr. Jana Chebeňová

Koordinátori v materskej škole na školský rok 2018/19:

Bc. Katarína Schmidtová koordinátor regionálnej výchovy
Dominika Turačková koordinátor predčitateľskej gramotnosti
Mgr. Jana Chebeňová koordinátor environmentálnej výchovy
Bc. Katarína Šušoliaková vedúca metodického združenia

Nepedagogickí zamestnanci v materskej škole: 

1.
Emília Staňová
 upratovačka
2.
Miriam Žáková 
 upratovačka
3.
Danka Šlesárová
 upratovačka
4.
Daniela Bugáňová
 upratovačka
 

 Nepedagogickí zamestnanci školy: 

1. Emília Boková referentka pre PaM
2. Anna Šlesárová ekonómka školy
3. Jozef Dávidík školník/kurič
4. Pavol Adamčík údržbár
5. Renáta Novosadová upratovačka
6. Anna Remenárová upratovačka
7. Viera Zavoďančíková upratovačka
8. Helena Chabadová upratovačka

 Školská jedáleň

1.
Bobáňová Mariana
zástupkyňa RŠ pre školské stravovanie
2.
Kubalová Amália 
hlavná kuchárka
3.
Belancová Oľga
kuchárka
4.
Cigániková Erika
kuchárka
5.
Macáková Alexandra
kuchárka
6.
Boková Emília ml.
pomocná kuchárka
7.
Brezániová Katarína
pomocná kuchárka
8.
Žiaková Lenka
pomocná kuchárka
9.
Zákopčanová Katarína
pomocná kuchárka