Zamestnanci školy

Všetci vedúci, pedagogickí a odborní zamestnanci majú zriadenú e-mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko(zavináč)skola-varin.sk

Vedenie školy: 

PaedDr. Katarína Šutáková – riaditeľka školy
Mgr. Ľubica Brennerová – zástupkyňa riaditeľky školy I. stupeň ZŠ a ŠKD
Mgr. Eva Andelová - zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň ZŠ a koordinátor testovania piatakov a deviatakov, zástupkyňa štatutára
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre predprimárne vzdelávanie ()
pani Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek školského stravovania
Mgr. Monika Solárová - zástupca zamestnancov- predsedkyňa OZ pri ZŠsMŠ O. Štefku, Varín

Výchovná a kariérová poradkyňa:

Ing. Ľubica Komperdová

 Zoznam pedagogických zamestnancov v ZŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2019/20

Porad. číslo
Priezvisko, meno, titul
 
1.
Andelová Eva, Mgr.
 
2.
Babišová Branislava, Mgr.
 
3.
Brennerová Ľubica, Mgr.
 
4.
Bublík Tomáš, Mgr.
 
5.
Cibulková Katarína, Mgr.
 
6.
Čupková Terézia, Mgr.
 ŠKD – IV. odd.
7.
Dominiaková Katarína, Mgr.
 
8.
Šutáková Katarína, PaedDr.
 
9.
Grichová Iveta, Bc.
 pedagogický asistent
10.
Halečková Mária, Mgr.
 
11.
Holúbek Ján, Mgr.
 
12.
Horváthová Mária, Mgr.
 
13.
Chobotová Kristína, Mgr.
 
14.
Ječmenová Iveta, RNDr.
 
15.
Komperdová Ľubica, Ing.
 
16.
Košútová Andrea, Mgr.
 
17.
Líšková Jana, Mgr.
 
18.
Mahútová Iveta, Mgr.
 pedagog. asistent, ŠKD III. oddelenie
19.
Machynová Michaela, Mgr.
 
20.
Martošová Lenka, Mgr.
 
21.
Martošová Natália, Mgr.
 
22.
Matúška Ľubomír, Mgr.
 
23.
Mihaliaková Monika, PaedDr.
 
24.
Mikolajová Jana, Mgr.
 
25.
Oslanec Martin, Mgr.
 
26.
Peciková Oľga, Mgr.
 špeciálny pedagóg
27.
Pekara František, Mgr., Ing.
 
28.
Rafajdusová Mária, Mgr.
 
29.
Romančíková Marta, Mgr.
 
30.
Sobolová Rozália
 ŠKD, I. oddelenie
31.
Solárová Monika, Mgr.
 
32.
Staňová Monika, Mgr.
 
33.
Synáková Anna, Mgr.
 
34.
Šovčíková Jana, Mgr.
 
35.
Špiláková Stanislava, Bc.
 ŠKD, II. oddelenie
36.
Vojteková Margita, Mgr.
 
37.
Danišková Zuzana, Mgr. PhD.
pedagogický asistent
38.
Hliníková Mária, Ing.
pedagogický asistent

 Koordinátori v šk. roku 2019/20

Meno a priezvisko učiteľa
Koordinátori
Mgr. Tomáš Bublík
Koordinátor environmentálnej výchovy, Koordinátor školských zberov
Mgr. Eva Andelová
Koordinátor záujmových aktivít
Mgr. Katarína Dominiaková – I. stupeň
Mgr. Branislava Babišová – II. stupeň
Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu (boj proti obezite)
Mgr. Anna Synáková
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Mária Rafajdusová
Školský koordinátor prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
Mgr. Kristína Chobotová
Koordinátor práce žiackej školskej rady,
Koordinátor pre Unicef
Mgr. Natália Martošová
Koordinátor pre dopravnú výchovu
Mgr. Martin Oslanec
Školský koordinátor pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, správca siete školy
Mgr. Mária Rafajdusová
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP + koordinuje prierezové témy určené ŠkVP
Mgr. Michaela Machynová
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – I. stupeň
Mgr. Jana Mikolajová
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti – II. stupeň
Mgr. Katarína Cibulková
Koordinátor pre matematickú, počítačovú a finančnú gramotnosť – I. a II. stupeň
PaedDr. Monika Mihaliaková
Koordinátor pre matematickú, počítačovú a finančnú gramotnosť – I. stupeň
Mgr. Margita Vojteková
Koordinátor pre Školskú knižnicu

Zoznam pedagogických zamestnancov v MŠ Ondreja Štefku Varín v školskom roku 2019/20

1. trieda ZAJAČIKOV

Adriana Vráblová

Mária Tomáňová

2. trieda ŽABIEK

 Bc. Mária Mikulová

Soňa Kašubjaková

3. trieda LIENOK

Bc. Mária Melišová

Júlia Gáborová

4. trieda VČIELOK

Bc. Dominika Poliaková

Zdenka Jankovská

5. trieda SOVIČIEK

Bc. Katarína Schmidtová

Bc. Katarína Šušoliaková

6. trieda

Mgr. Darina Greňová

Mgr. Jana Chebeňová

Koordinátori v materskej škole na školský rok 2019/20:

Bc. Katarína Šušoliaková koordinátor regionálnej výchovy
Bc. Dominika Poliaková koordinátor ranej jazykovej gramotnosti
Mgr. Jana Chebeňová koordinátor environmentálnej výchovy
Bc. Katarína Šušoliaková vedúca metodického združenia

Nepedagogickí zamestnanci v materskej škole: 

1.
Emília Staňová
 upratovačka
2.
Miriam Žáková 
 upratovačka
3.
Danka Šlesárová
 upratovačka
4.
Daniela Bugáňová
 upratovačka
 

 Nepedagogickí zamestnanci školy: 

1. Emília Boková referentka pre PaM
2. Anna Šlesárová ekonómka školy
3. Jozef Dávidík školník/kurič
4. Pavol Adamčík údržbár
5. Renáta Novosadová upratovačka
6. Anna Remenárová upratovačka
7. Viera Zavoďančíková upratovačka
8. Helena Chabadová upratovačka

 Školská jedáleň

1.
Bobáňová Mariana
zástupkyňa RŠ pre školské stravovanie
2.
Kubalová Amália 
hlavná kuchárka
3.
Belancová Oľga
kuchárka
4.
Cigániková Erika
kuchárka
5.
Macáková Alexandra
kuchárka
6.
Boková Emília ml.
pomocná kuchárka
7.
Michalčíková Miroslava pomocná kuchárka
8.
Žiaková Lenka
pomocná kuchárka
9.
Zákopčanová Katarína
pomocná kuchárka