Integrovaný – začlenený žiak

Ilustračný obrázok 

Integrácia-začlenenie znamená výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiakov so zdravotným znevýhodnením -  telesným alebo zmyslovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s mentálnym postihnutím, s vývinovými poruchami - poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami učenia, s poruchami správania, s autizmom, nadaného žiaka) v bežnej triede ZŠ.  Môže sa uskutočniť až po diagnostických vyšetreniach (po psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení) v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva), kde na základe výsledkov odborníci navrhnú vzdelávanie formou integrácie – začlenenia.

 Rozhodnutie (oznámenie) o prijatí žiaka, ako integrovaného-začleneného (zmena formy vzdelávania) vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP).

 Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov je v spolupráci so špeciálnym pedagógom a ostatnými vyučujúcimi  vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací program (zahŕňa podmienky integrácie). 

Konkrétne problémy, pri ktorých môžeme uvažovať o integrácii-začlenení :

  • zrakové postihnutie
  • sluchové postihnutie
  • telesné postihnutie
  • zdravotné ťažkosti (epilepsia, cukrovka, tikové poruchy...)
  • komunikačné poruchy (dysfázia, zajakavosť...)
  • špecifické vývinové poruchy učenia
  • poruchy správania
  • poruchy aktivity a pozornosti
  • mentálne postihnutie (iba v tom prípade, ak v mieste bydliska nie je špeciálna základná škola)
  • intelektové nadanie

 Hodnotenie a klasifikácia – pedagóg volí vždy ten spôsob hodnotenia žiaka, ktorý je najobjektívnejší v danom momente. Prihliada na možnosti a schopnosti žiaka, jeho zdravotný stav a oslabenia jednotlivých funkcií. Žiakovu snahu ocení, povzbudzuje ho a spolupracuje s ostatnými pedagógmi a odborníkmi. Pedagóg môže kombinovať rôzne formy skúšania napr. písomné preverovanie vedomostí s následným ústnym doskúšavaním, poskytnutie otázok, okruhov skúšania, aby sa žiak mohol systematicky pripravovať.

 Pedagógovia zároveň rešpektujú pri hodnotení a klasifikácii odporúčania poradenského zariadenia a  záväzné dokumenty : Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – Prílohu č.2 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.

 
Podľa platnej legislatívy spracovala PaedDr. Zuzana Staňová.