Úhrada mesačného poplatku

Informácie o platbe mesačného poplatku v ŠKD – 10€

Obec Varín určuje vo Všeobecne – záväznom nariadení obce č.VZN-2023-02 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD v sume 10€. Poplatok sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Potvrdenie o úhrade preukazuje zákonný zástupca dieťaťa hodnoverným dokladom (napr. ústrižkom z poštovej poukážky, alebo dokladom z internet bankingu...), ktorý predkladá vychovávateľke v triede, kde je žiak zaradený.

Číslo účtu IBAN:

SK08 5600 0000 0003 8858 0004

Variabilný symbol:

223002

 Suma:

10 €

Adresát:  

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku

M. R. Štefánika 432

013 03 Varín

Poplatok je možné uhradiť aj do konca kalendárneho roka, napr. od septembra 2023 do decembra 2023 – sumou 40 €.

Ďalšiu sumu je možné uhradiť až v januári 2024 do júna 2024 – sumou 60 €

Žiadame neuhrádzať poplatok naraz za celý školský rok !