Jedálny lístok

Názov zariadenia: ŠJ pri ZŠ s MŠ O.Štefku,  VARÍN

Prihlásiť, respektívne odhlásiť stravu je možné deň vopred najneskôr do 14tej hod., na tel. čísle: 0911 199 422 alebo na stránke strava.cz.

Jedálny lístok: strava.cz

 

* “Mlieko a mliečne výrobky „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.

Platby za stravné uhraďte na IBAN: SK52 5600 0000 0003 8858 9009

Cena stravného lístka

MŠ celodenné:

desiata: 0,36 €
obed: 0,85+ 0,25 réžia= 1,10 €
olovrant: 0,24 €
Spolu:1,45 + 0,25 réžia= 1,70 €

MŠ poldenné:

desiata: 0,36
obed: 0,85 + 0,25 réžia= 1,10 €
Spolu: 1,46 €

ŽIACI 1. - 4. ročník : Obed: 1,15 + 0,25 réžia= 1,40 €

5. - 9 . ročník: Obed: 1,23 + 0,25 réžia = 1,48 €

Dospelí:

1,33 € finančný limit na nákup potravín
2,00€ režijné náklady
Spolu: 3,33 €