Školský poriadok ŠKD

I. Úvodné ustanovenie

Školský poriadok Školského klubu detí (ďalej len ŠKD) je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Vypracovaný je v súlade s vyhláškou č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a v súlade s §114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ŠKD je súčasťou ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne a plní úlohy v čase mimo vyučovania

II. Riadenie a organizácia Školského klubu detí

Riaditeľka školy určuje počet oddelení a počet detí v oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku pri dodržaní osobitných predpisov.

III. Prevádzka ŠKD

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 11.15 h do 16:30 h. V piatok je ŠKD v prevádzke do 16.00h.
 2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD prerušená.
 3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.
 4. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v poobedňajších hodinách /po vyučovaní/ počas pracovných dní. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje ako:
  1. činnosti podľa záujmu detí – výtvarná, hudobná, prírodovedná, estetická, pracovno – technická, telovýchovná
  2. príležitostná a sezónna aktivita formou rôznych podujatí, súťaží a exkurzií,
  3. spontánne aktivity podľa záujmu detí,
  4. aktivity zamerané na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov.
 5. Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitami súvisiacimi s prípravou na vyučovanie. Činnosť sa riadi vypracovaným a schváleným plánom ŠKD, z ktorého sa vypracúvajú rozvrhy týždennej činnosti.

IV. Zaraďovanie žiakov do ŠKD

 1. Termín odovzdania žiadostí do ŠKD je do 15. septembra príslušného školského roka. Žiadosť o prijatie do ŠKD je možné podať už pri zápise dieťaťa do 1. ročníka.
 2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy alebo ňou poverený zástupca, ktorý vydáva Rozhodnutie o prijatí do ŠKD.
 3. Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a ročníkov.
 4. Do ŠKD možno zaradiť dieťa/žiaka aj na prechodné obdobie.

V. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje podľa Výchovného programu ŠKD.
 2. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom , cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
 3. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci formou didaktických hier opakujú učivo a podľa pokynov si starostlivo vypracujú úlohy.
 4. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
 5. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne s vychovávateľkou. Stravné zabezpečujú rodičia. V prípade ochorenia alebo pre neprítomnosť v škole, rodič odhlási žiaka osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ.
 6. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky, vychovávatelia.
 7. Na oddychovú, rekreačnú činnosť a ďalšie aktivity ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská a iné objekty školy.

VI. Dochádzka žiakov

 1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v Žiadosti o prijatie do ŠKD a v Zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a v spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 2. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je na žiadosti a v Osobnom spise dieťaťa uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede v školskej jedálni.
 3. Za príchod dieťaťa do poobedňajšej činnosti Školského klubu detí, ktorý je v prevádzke od 11.15 h do 16.30 h zodpovedajú vyučujúci, ktorí majú poslednú vyučovaciu hodinu a vychovávateľky.

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 1. Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
 2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ/učiteľka.
 3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.
 4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania alebo záujmovej činnosti, vyučujúci a vedúci útvarov preberajú deti od vychovávateliek do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdávajú späť vychovávateľkám. 5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia zápisom do Triednej knihy ŠKD.
 5. Pri činnostiach organizovaných mimo objekt ŠKD môže mať jedna vychovávateľka najvyšší počet detí rovnaký ako počet detí v jednom oddelení v súlade s §114 ods. 2 školského zákona.
 6. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľky školy alebo jej zástupkyňa vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet žiakov.
 7. Každý úraz je žiak povinný neodkladne oznámiť vychovávateľke/ zastupujúcej učiteľke.
 8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi úraz vedeniu školy, rodičom/zákonným zástupcom, zapíše ho do Knihy úrazov a napíše záznam o úraze.
 9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov vrátane mobilných telefónov do ŠKD je neprípustné.
 10. Žiaci majú mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky.../ označené menom pre prípad odcudzenia a straty.
 11. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
 12. Z miesta konania môže byt žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
 13. Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov/zákonných zástupcov.
 14. Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a riaditeľku školy, prípadne zástupkyňu. Vychovávateľky spolupracujú s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou školy.
 15. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v ŠKD, musí byť správanie každého žiaka počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami školského poriadku školy.
 16. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania školského poriadku školy a Školského poriadku ŠKD môže byť žiak z ŠKD vylúčený.