Školský poriadok ŠKD

 1. Úvodné ustanovenie

Školský poriadok Školského klubu detí (ďalej len ŠKD) je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Vypracovaný je v súlade s vyhláškou č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a v súlade s §114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ŠKD je súčasťou ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

 1. Riadenie a organizácia Školského klubu detí

Riaditeľka školy určuje počet oddelení a počet žiakov v oddelení po prerokovaní so zriaďovateľom a podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku pri dodržaní osobitných predpisov.

 1. Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 11.15 h do 16:30 h.

Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD prerušená.

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v poobedňajších hodinách /po vyučovaní/ počas pracovných dní. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa uskutočňuje ako:

 • činnosti podľa záujmu žiakov – výtvarná, hudobná, prírodovedná, estetická, pracovno – technická, telovýchovná,
 • príležitostná a sezónna aktivita formou rôznych podujatí, súťaží a exkurzií,
 • spontánne aktivity podľa záujmu detí,
 • aktivity zamerané na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov.

Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity žiaka s aktivitami súvisiacimi s prípravou na vyučovanie.

Činnosť sa riadi vypracovaným a schváleným plánom ŠKD, z ktorého sa vypracúvajú rozvrhy týždennej činnosti.

 1. Zaraďovanie žiakov do ŠKD

Termín odovzdania žiadostí do ŠKD je do 15. septembra príslušného školského roka. Žiadosť o prijatie do ŠKD je možné podať už pri zápise dieťaťa do 1. ročníka.

O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy alebo ňou poverený zástupca, ktorý vydáva Rozhodnutie o prijatí do ŠKD.

Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a ročníkov.

Do ŠKD možno zaradiť žiaka aj na nepravidelnú dochádzku alebo na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.

Dochádzka do klubu sa skončí uplynutím lehoty vyznačenej v rozhodnutí alebo na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dňom uvedeným v oznámení.

Dochádzka do ŠKD sa skončí aj uložením opatrenia vo výchove za závažné porušenie školského poriadku, ktorým je vylúčenie. O porušení školského poriadku ŠKD bude informovaný zákonný zástupca zápisom v elektronickej žiackej knižke.

Riaditeľ vylúči z ŠKD žiaka za:

 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZP,
 • ubližovanie a ohrozovanie zdravia žiakov,
 • pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy.
 1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je určený VZN obce Varín.

Ak rodič odhlási žiaka v priebehu mesiaca z ŠKD, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Príspevok sa uhrádza na číslo účtu uvedené na webovom sídle školy v časti ŠKD.

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD a boli v ŠKD využité všetky primerané a dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy o vyradení žiaka z ŠKD.

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňuje podľa Výchovného programu ŠKD.

V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom , cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.

V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci formou didaktických hier opakujú učivo a podľa pokynov si starostlivo vypracujú úlohy.

V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne s vychovávateľkou. Stravné zabezpečujú rodičia. V prípade ochorenia alebo pre neprítomnosť v škole, rodič odhlási žiaka osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky, vychovávatelia.

Na oddychovú, rekreačnú činnosť a ďalšie aktivity ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská a iné objekty školy.

 1. Dochádzka žiakov

Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu žiakov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v Žiadosti o prijatie do ŠKD a v Zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a v spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na žiadosti a v Osobnom spise dieťaťa uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede v školskej jedálni.

Z ŠKD žiak nemôže odísť svojvoľne.

 1. Podmienky zaobchádzania s majetkom.

Každý žiak ŠKD je povinný šetriť majetok Základnej školy ako aj majetok školského klubu detí pri ZŠ. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí majetok školy alebo školského klubu, je zákonný zástupca povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu.

Papiere, odpadky je žiak povinný odhadzovať do odpadových košov, na dvore do košov, prípadne do vriec určených na odpadky.

Manipulovať s oknami a žalúziami ja zakázané, taktiež je zakázané otvárať veľké okná.

 1. Používanie mobilov a inej elektroniky

Na používanie mobilov a inej elektroniky počas výchovno – vzdelávacieho procesu ŠKD sa vzťahujú ustanovenia Článku VI. Školského poriadku školy účinného od 01.09.2020

Počas činnosti ŠKD je prísny zákaz používania mobilných telefónov a iných komunikačných zariadení a elektroniky (smart hodiny s možnosťou telefonovania, prehrávače MP3, MP4, smartfón, iPod, tablet, fotoaparát, slúchadlá, videokamera alebo iné nahrávacie zariadenie ako GoPro kamera a podobne) – ďalej len elektronickézariadenie. Musia ich mať vypnuté a uložené vo svojich skrinkách alebo v taške.

Je zakázané vyhotovovanie videozáznamov o spolužiakoch, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch. Ďalej je zakázané telefonovať, posielať textové správy, fotografovať, chatovať, nahrávať zvuk, posielať elektronickú poštu, prispievať do sociálnych sietí počas ŠKD, hrať hry počas ŠKD.

 1. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov, všeobecné ustanovenia

Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ/učiteľka.

Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

Počas konania popoludňajšieho vyučovania alebo záujmovej činnosti, vyučujúci a vedúci útvarov preberajú žiakov od vychovávateliek do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi žiaka uvoľňujú domov alebo odovzdávajú späť vychovávateľkám.

Vychovávateľka je povinná preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia a so Školským poriadkom zápisom do Triednej knihy ŠKD.

Pri činnostiach organizovaných mimo objekt ŠKD môže mať jedna vychovávateľka najvyšší počet žiakov rovnaký ako počet žiakov v jednom oddelení v súlade s §114 ods. 2 školského zákona.

Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľka školy alebo jej zástupkyňa vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet žiakov.

Každý úraz je žiak povinný neodkladne oznámiť vychovávateľke/ zastupujúcej učiteľke.

V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi úraz vedeniu školy, rodičom/zákonným zástupcom, zapíše ho do Knihy úrazov a napíše záznam o úraze.

Žiaci majú mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky.../ označené menom pre prípad odcudzenia a straty.

Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za žiakov vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

Z miesta konania môže byt žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov/zákonných zástupcov.

Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov žiaka a riaditeľku školy, prípadne zástupkyňu. Vychovávateľky spolupracujú s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou školy.

V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v ŠKD, musí byť správanie každého žiaka počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami školského poriadku školy.

O porušení školského poriadku informuje vychovávateľka ŠKD zákonného zástupcu preukázateľným spôsobom – zápisom v eŽK.