OSPRAVEDLNENIE   NEPRÍTOMNOSTI   DIEŤAŤA  V  MŠ

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť MŠ bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. (kontakt do zbernej triedy Včielok – 0948 195 709)

 Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (tlačivo v MŠ)

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.  

!!! Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 je ZAKÁZANÉ nosenie hračiek  a iného materiálu z domáceho prostredia do materskej školy !!!