OSPRAVEDLNENIE   NEPRÍTOMNOSTI   DIEŤAŤA  V  MŠ

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť MŠ bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

( kontakt do zbernej triedy Včielok – 0948 195 709  

Ospravedlnenie neprítomnosti podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa s PPV predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

!!! Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“  nepredkladajú. !!!

Potvrdenie od lekára môže byť škole zaslané aj e-mailom ms@skola-varin.sk ; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár školu informovať telefonicky.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).                      

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa neprišlo v sprievode rodiča do školy a nepredložilo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.