Žiacka školská rada

Dovoľte, aby sme vám pripomenuli, aj tento školský rok 2017/2018 je na našej škole k dispozícii Žiacka školská rada. Plní formu žiackej samosprávy. Jej hlavným zámerom je prostredníctvom zástupcov žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, vyslovovať svoje požiadavky. Naším hlavným cieľom je

 • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
 • umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese
 • spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy
 • organizovať žiacke súťaže, podujatia
 • spolupracovať so školským rádiom SkVer
 • zlepšiť disciplínu v škole
 • organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely

 Aj v tomto školskom roku 2017/2018 chceme zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom, každá trieda II. stupňa si vybrala svojich zástupcov do žiackej školskej rady.

ZLOŽENIE ŠKOLSKEJ RADY:

PREDSEDA ŠKOLSKEJ RADY: Anna Androvičová, IX.A

PODPREDSEDA ŠKOLSKEJ RADY: Erika Vrábľová, VII.A

ZAPISOVATEĽ ŠKOLSKEJ RADY: Monika Trnková, VIII.A

Členovia žiackej školskej rady:

V.A – Katarína Vojteková, Adriana Lopušanová
V.B – Branislav Dominiak, Matúš Krajčík
VI.A – Sophia Liptáková, Karin Trizuliaková
VI.B – Jakub Staňo, Sofia Zelinová
VII.A – Erika Vráblová, Ondrej Blaško
VII.B – Nikola Trnková, Lívia Androvičová
VIII.A – Monika Trnková, Karolína Cvachová
VIII.B – Šimon Hliník, Tereza Schrollová
IX.A – Anna Androvičová, Anna Mária Zatráková
IX.B – Petra Cáderová, Simona Ferjancová

 

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Koordinátor ŽŠR na šk. r. 2017/2018 Mgr. Kristína Chobotová

September

 1. Voľba triednych zástupcov
 2. Stretnutie členov ŽŠR
 3. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽŠR
 4. Oboznámenie sa so štatútom a plánom práce ŽŠR na školský rok 2017/2018
 5. Privítanie prvákov deviatakmi na začiatku šk. roka na školskom dvore
 6. Podmienky plnenia projektu Škola priateľská k deťom – spolupráca s UNICEF

Október

 1. Tvorba nástenky ŽŠR
 2. Výroba a inštalácia Schránky dôvery a Schránky na nápady
 3. „Do školy na bicykli“- rozhlasová relácia, plagát, karta Petra Sagana
 4. Deň duševného zdravia - rozhlasová relácia, oblečme sa do farieb - farebný deň
 5. Rozhlasová relácia – Škola priateľská k deťom
 6. Európsky týždeň boja proti drogám – súťaž o najzaujímavejšiu nástenku s drogovou tematikou
 7. Imatrikulácia prvákov – príprava programu

November

 1. Priebežné výsledky plnenia projektu Škola priateľská k deťom – spolupráca s UNICEF
 2. Rozhlasová relácia Dohovor o právach dieťaťa, Deň boja za slobodu a demokraciu
 3. Imatrikulácie prvákov –príprava programu

December

 1. Organizácia Mikuláša pre žiakov I. a II. stupňa
 2. Vianočné pásmo v školskom rozhlase
 3. Zimná výzdoba, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu
 4. Vianočná zbierka - UNICEF
 5. Rozhlasová relácia – Deklarácia ľudských práv, Deň boja proti HIV/AIDS
 6. Imatrikulácie prvákov

Január

 1. Stavanie snehuliakov – súťaž o najkrajšieho, najzaujímavejšieho snehuliaka pre žiakov 1. stupňa – spolu s ŠKD
 2. Rozhlasová relácia Deň tolerancie
 3. Zhodnotenie činnosti ŽŠR za 1. polrok

Február

 1. Valentínska pošta
 2. Negatívne prejavy v spoločnosti - dotazník šikanovania
 3. Rozhlasová relácia - Konzumný spôsob života

Marec

 1. Súťaž o najkrajšie jarne vyzdobenú triedu
 2. Marec mesiac knihy
 3. Deň učiteľov – rozhlasová relácia

Apríl

 1. Rozhlasová relácia Svetový deň zdravia
 2. Spolupráca s UNICEF – Škola priateľská k deťom – propagácia detských práv
 3. Deň narcisov – zbierka na podporu Ligy proti rakovine
 4. Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka

Máj

 1. Rozhlasová relácia – Deň matiek
 2. Detský čin roka
 3. Predaj Modrého gombíka – spolupráca s Unicef
 4. Vyhodnotenie projektu - Škola priateľská k deťom

Jún

 1. Rozhlasová relácia pri príležitosti MDD
 2. Záverečná správa o činnosti ŽŠR
 3. Rozlúčka s deviatakmi
 4. Vyhlásenie najlepší žiak školy

 Predpokladaný plán práce ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.