Žiacka školská rada

Dovoľte, aby sme vám pripomenuli, aj tento školský rok 2016/2017 je na našej škole k dispozícii Žiacka školská rada. Plní formu žiackej samosprávy. Jej hlavným zámerom je prostredníctvom zástupcov žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, vyslovovať svoje požiadavky. Naším hlavným cieľom je

 • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
 • umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese
 • spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy
 • organizovať žiacke súťaže, podujatia
 • spolupracovať so školským rádiom SkVer
 • zlepšiť disciplínu v škole
 • organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely

 Aj v tomto školskom roku 2016/2017 chceme zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom, každá trieda II. stupňa si vybrala svojich zástupcov do žiackej školskej rady.

ZLOŽENIE ŠKOLSKEJ RADY:

PREDSEDA ŠKOLSKEJ RADY: Andrea Zichová, IX.B

PODPREDSEDA ŠKOLSKEJ RADY: Aneta Bolčeková, IX.A

ZAPISOVATEĽ ŠKOLSKEJ RADY: Anna Androvičová, VIII.A

Členovia žiackej školskej rady:

V.A - Katarína Halúsková, Martin Synák

V.B – Sofia Zelinová, Jakub Staňo

VI.A – Erika Vráblová, Ondrej Blaško

VI.B – Soňa Košťálová, Marek Svoboda

VII.A – Monika Trnková, Romana Trnková

VII.B – Šimon Hliník, Tereza Schrollová

VIII.A – Anna Androvičová, Natálie Povrazníková

VIII.B – Petra Cáderová, Martina Štefunová

IX.A – Aneta Bolčeková, Andrea Krivková

IX.B – Andrea Zichová, Silvia Matejčíková

Uvítali by sme vaše podnety a pripomienky na prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí, podporu záujmovej a mimoškolskej činnosti, riešenie problémov a sťažností v oblasti diskriminácie a šikanovania, stanoviská na zveľadenie priestorov školy, rady a úpravy na dodržiavanie školského poriadku – na to vám slúži Schránka na nápady na prízemí školy. V prípade, že sa chcete k otázkam výchovy a vzdelávania vyjadriť, môžete osloviť členov žiackej školskej rady alebo koordinátorku ŽŠR pani učiteľku Mgr. Kristínu Chobotovú. Na riešenie aktuálnych problémov šikanovania, diskriminácie je tu pre vás aj anonymná cesta prostredníctvom Schránky dôvery ŽŠR, ktorá je umiestnená taktiež na prízemí školy. V spolupráci s vedením školy, výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom na našej škole sa pokúsime vaše podnety vyriešiť.

 

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Koordinátor ŽŠR na šk. r. 2016/2017 Mgr. Kristína Chobotová

September  

 1. Stretnutie členov ŽŠR
 2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽŠR
 3. Oboznámenie sa so štatútom a plánom práce ŽŠR na školský rok 2016/2017
 4. Privítanie prvákov deviatakmi na začiatku šk. roka na školskom dvore
 5. Návrh loga ŽŠR
 6. Európsky týždeň športu
 7. „Do školy na bicykli“- rozhlasová relácia, plagát, súťaž Bezpečne na bicykli
 8. Zdravá výživa

Október

 1. Tvorba nástenky ŽŠR
 2. Výroba a inštalácia Schránky dôvery a Schránky na nápady
 3. Realizácia projektu  a kampane Červené stužky + rozhlasová relácia

November

 1. Európsky týždeň boja proti drogám – súťaž o najkrajšiu nástenku s drogovou tematikou
 2. Imatrikulácia prvákov
 3. Katarínska diskotéka

December

 1. Organizácia Mikuláša pre žiakov I. a II. stupňa
 2. Tradície – Lucie
 3. Vianočné pásmo v školskom rozhlase
 4. Zimná výzdoba, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu
 5. Súťaž vianočných stolov
 6. Veľký vianočný strom vo vestibule
 7. Rozhlasová relácia – Deklarácia ľudských práv, Deň boja proti HIV/AIDS

Január

 1. Stavanie snehuliakov – súťaž o najkrajšieho, najzaujímavejšieho snehuliaka pre žiakov 1. stupňa – spolu s ŠKD
 2. Anketa Najobľúbenejší učiteľ
 3. Zhodnotenie činnosti ŽŠR za 1. polrok

Február

 1. Valentínska pošta,  rozhlasové vysielanie
 2. Socializácia v triede, dotazník šikanovania
 3. Rozhlasová relácia -  Konzumný spôsob života
 4. Karneval pre I. stupeň

Marec

 1. Súťaž o najkrajšie jarne vyzdobenú triedu
 2. Marec mesiac knihy
 3. Súťaž o najkrajší veľkonočný vinš
 4. Deň učiteľov – rozhlasová relácia

Apríl

 1. Rozhlasová relácia svetový deň zdravia
 2. Deň narcisov – zbierka na podporu Ligy proti rakovine (rozhlasová relácia)
 3. Jarné upratovanie – Deň Zeme (rozhlasová relácia)
 4. Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka

Máj

 1. Rozhlasová relácia – Deň matiek
 2. Detský čin roka
 3. Predaj Modrého gombíka – spolupráca s Unicef
 4. Súťaž „Dievča roka“ a „Chlapec roka“

Jún

 1. Rozhlasová relácia pri príležitosti MDD
 2. MDD
 3. Záverečná správa o činnosti ŽŠR, návrhy na nový šk. rok 2017/2018
 4. Rozlúčka s deviatakmi
 5. Ročenka deviatakov
 6. Najlepší deviatak, Najlepšia deviatačka, Najlepší deviatak/deviatačka učiteľského zboru
 7. Vyhlásenie najlepší žiak školy

 Predpokladaný plán práce ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.