Žiacka školská rada

 „Spojené národy vo svojej Všeobecnej deklarácii ľudských práv vyhlásili, že detstvo má nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc, na takú pomoc a ochranu, aby bolo pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a vychované v duchu ideálov vyhlásených v Charte Spojených národov, a to najmä v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.“

Dohovor o právach dieťaťa

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Základné ustanovenia o vzniku žiackej školskej rady vymedzuje zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v § 26 Žiacka školská rada. Činnosť Žiackej školskej rady (ŽŠR) je v súlade so základnými princípmi humanizácie školy a vychádza z Deklarácie práv dieťaťa. Aj tento školský rok 2019/2020 je na našej škole k dispozícii Žiacka školská rada. Plní formu žiackej samosprávy. Jej hlavným zámerom je prostredníctvom zástupcov žiakovdemokraticky ovplyvňovať dianie v škole, vyslovovať svoje požiadavky. Naším hlavným cieľom je:

 • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
 • umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese
 • spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy
 • organizovať žiacke súťaže, podujatia
 • spolupracovať so školským rádiom SkVer
 • zlepšiť disciplínu v škole
 • organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely

 Aj v tomto školskom roku 2019/2020 chceme zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom, každá trieda II. stupňa si vybrala svojich zástupcov do žiackej školskej rady.

ZLOŽENIE ŠKOLSKEJ RADY:

Členovia žiackej školskej rady:

 • V.A – Peter Murajda, Lenka Staníková
 • V.B – Šimon Rafajdus, Terézia Bielková
 • V.C – Patrik Franek, Natália Jánošíková
 • VI.A – Lucia Novosadová, Marcela Štefúnová
 • VI.B – Juraj Tabaček, Marko Gecelovský
 • VII.A – Katarína Vojteková, Adriana Lopušanová
 • VII.B – Branislav Dominiak, Nina Jankovská
 • VIII.A – Sophia Liptáková, Radoslava Zaťková
 • VIII.B – Veronika Androvičová, Katarína Chobotová
 • IX.A – Ondrej Blaško, Erika Vráblová
 • IX.B – Michaela Lovásová, Martina Lopušanová

Uvítali by sme vaše podnety a pripomienky na prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí, podporu záujmovej a mimoškolskej činnosti, riešenie problémov a sťažností v oblasti diskriminácie a šikanovania, stanoviská na zveľadenie priestorov školy, rady a úpravy na dodržiavanie školského poriadku – na to vám slúži Schránka na nápady na prízemí školy. V prípade, že sa chcete k otázkam výchovy a vzdelávania vyjadriť, môžete osloviť členov žiackej školskej rady alebo koordinátorku ŽŠR pani učiteľku Mgr. Kristínu Chobotovú. Na riešenie aktuálnych problémov šikanovania, diskriminácie je tu pre vás aj anonymná cesta prostredníctvom Schránky dôvery ŽŠR, ktorá je umiestnená taktiež na prízemí školy. V spolupráci s vedením školy, výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom na našej škole sa pokúsime vaše podnety vyriešiť.

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Koordinátor ŽŠR na šk. r. 2019/2020 Mgr. Kristína Chobotová

September – Október

 1. Voľba triednych zástupcov
 2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽŠR
 3. Oboznámenie sa so štatútom a plánom práce ŽŠR na školský rok 2019/2020
 4. Výroba a inštalácia Schránky dôvery a Schránky na nápady
 5. Svetový deň výživy 16.10. –prerokovanie zdravého a pravidelného stravovania sa detí
 6. Deň duševného zdravia - rozhlasová relácia, oblečme sa do farieb - farebný deň
 7. Podmienky plnenia projektu Škola priateľská k deťom – spolupráca s UNICEF
 8. Rozhlasová relácia – Škola priateľská k deťom
 9. Imatrikulácia prvákov – (plán, spôsob, príprava, úlohy, zodpovednosti)
 10. Prerokovanie pripomienok zo Schránky na nápady

November - December

 1. Priebežné výsledky plnenia projektu Škola priateľská k deťom – spolupráca s UNICEF
 2. Rozhlasová relácia Dohovor o právach dieťaťa, Deň boja za slobodu a demokraciu
 3. Organizácia Mikuláša pre žiakov I. a II. stupňa
 4. Zimná výzdoba, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu
 5. Vianočná zbierka – UNICEF
 6. Beseda– Deklarácia ľudských práv, Medziľudské vzťahy, ľudové zvyky a tradície v období Vianoc
 7. Prerokovanie pripomienok zo Schránky na nápady

Január - Február

 1. Stavanie snehuliakov – súťaž o najkrajšieho, najzaujímavejšieho snehuliaka pre žiakov 1. stupňa – spolu s ŠKD
 2. Zhodnotenie činnosti ŽŠR za 1. polrok
 3. Valentínska pošta
 4. Negatívne prejavy v spoločnosti - dotazník šikanovania
 5. Súťaž pre 1.-9.ročník - „2 týždne čistoty“
 6. Vyhodnotenie súťaže v čistote a ocenenie najlepších tried

Marec - Apríl

 1. Súťaž o najkrajšie jarne vyzdobenú triedu
 2. Marec mesiac knihy
 3. Deň učiteľov – rozhlasová relácia
 4. Spolupráca s UNICEF – Škola priateľská k deťom – propagácia detských práv
 5. Deň narcisov – zbierka na podporu Ligy proti rakovine
 6. Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka

Máj -Jún

 1. Rozhlasová relácia – Deň matiek
 2. Detský čin roka
 3. Predaj Modrého gombíka – spolupráca s Unicef
 4. Vyhodnotenie projektu - Škola priateľská k deťom
 5. Záverečná správa o činnosti ŽŠR

 Predpokladaný plán práce ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.

VYPRACOVALA KOORDINÁTORKA ŽŠR: Mgr. Kristína Chobotová