Žiacka školská rada

 „Spojené národy vo svojej Všeobecnej deklarácii ľudských práv vyhlásili, že detstvo má nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc, na takú pomoc a ochranu, aby bolo pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a vychované v duchu ideálov vyhlásených v Charte Spojených národov, a to najmä v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.“

Dohovor o právach dieťaťa

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Základné ustanovenia o vzniku žiackej školskej rady vymedzuje zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v § 26 Žiacka školská rada. Činnosť Žiackej školskej rady (ŽŠR) je v súlade so základnými princípmi humanizácie školy a vychádza z Deklarácie práv dieťaťa. Aj tento školský rok 2023/2024 je na našej škole k dispozícii Žiacka školská rada. Plní formu žiackej samosprávy. Jej hlavným zámerom je prostredníctvom zástupcov žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, vyslovovať svoje požiadavky. Naším hlavným cieľom je:

 • podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy
 • umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese
 • spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy
 • organizovať žiacke súťaže, podujatia
 • zlepšiť disciplínu v škole
 • organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely

 

ZLOŽENIE ŠKOLSKEJ RADY:

Členovia žiackej školskej rady:

 • V.A – Lívia Franeková, Adela Cíbiková
 • V.B –  Kristína Kudelčíková, Ema Gjerová
 • VI.A – Sofia Skokanová, Alexandra Sedúchová
 • VI.B – Mário Miho, Diana Chrapčíková
 • VI.C- Kristína Dírerová, Amia Holienková
 • VII.A – Alexander Hurka, Šimon Rybár
 • VII.B – Alexandra Cabadajová, Simona Poliaková
 • VII.C – Kristína Mičová, Tatiana Gabajová
 • VIII.A – Martina Gabajová, Janka Štafenová
 • VIII.B – Dominik Kysela, Ester Grenčíková
 • IX.A – Marika Androvičová, Anna Hodoňová
 • IX.B – Jakub Žiak, Artur Cibík

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŚKOLSKEJ RADY

September

 1. Voľba triednych zástupcov
 2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽŠR
 3. Oboznámenie sa so štatútom a plánom práce ŽŠR na školský rok 2023/2024
 4. Schránky dôvery a Schránky na nápady (info prostredníctvom rozhlasovej relácie)
 5. Biela pastelka 2023 – zbierka pre nevidiacich a slabozrakých

Október

 1. Deň duševného zdravia - rozhlasová relácia, oblečme sa do farieb - farebný deň
 2. Podmienky plnenia projektu Škola priateľská k deťom – spolupráca s UNICEF
 3. Pomoc pri Imatrikulácii prvákov
 4. Prerokovanie pripomienok zo Schránky na nápady

November

 1. Priebežné výsledky plnenia projektu Škola priateľská k deťom – spolupráca s UNICEF
 2. Rozhlasová relácia Dohovor o právach dieťaťa, Deň boja za slobodu a demokraciu
 3. Svetový deň detí – výtvarná aktivita

December

 1. Organizácia Mikuláša pre žiakov I. a II. stupňa
 2. Zimná výzdoba, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu
 3. Zapojiť sa do fundraisingovej kampane Slovenskej nadácie pre UNICEF (darcovská výzva) - spolupráca s Unicef
 4. Prerokovanie pripomienok zo Schránky na nápady

Január

 1. Stavanie snehuliakov – súťaž o najkrajšieho, najzaujímavejšieho snehuliaka pre žiakov 1. stupňa – spolu s ŠKD
 2. Zhodnotenie činnosti ŽŠR za 1. polrok

Február

 1. Valentínska pošta
 2. Negatívne prejavy v spoločnosti - šikanovanie

Marec

 1. Deň učiteľov – rozhlasová relácia
 2. Spolupráca s UNICEF – Škola priateľská k deťom – propagácia detských práv

Apríl

 1. Deň narcisov – zbierka na podporu Ligy proti rakovine
 2. Pomoc pri slávnostnom zápise žiakov do 1. ročníka

Máj

 1. Rozhlasová relácia – Deň matiek
 2. Zbierka Modrý gombík 2024
 3. Detský čin roka

Jún

 1. Vyhodnotenie projektu - Škola priateľská k deťom
 2. Záverečná správa o činnosti ŽŠR

Predpokladaný plán práce ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.

Vypracovala vedúca ŽŠR:  Mgr. Kristína Chobotová