Prihlášky na SŠ

Vážení rodičia žiakov 9.ročníka!

Prosím Vás o novú aktualizáciu výberu stredných škôl a odborov Vašich detí. Aktualizáciu môžete urobiť prostredníctvom iŽK v časti Menu – Žiadosť o prihlášku na štúdium na strednú školu. Na formulári rodič vyberá školu, odbor a termín prijímacej skúšky z vopred nadefinovaných zoznamov. (Nie je tu povolené voľné písanie.)

Termín: 17.2.2023

Pripomínam, že žiak si môže vybrať 2 SŠ s talentovými prijímacími skúškami a 2 SŠ bez talentových prijímacích  skúšok, spolu 4 SŠ.

Výber treba urobiť v poradí:

1.SŠ talentová-1.termín prijímacej skúšky , 2. SŠ talentová- 2.termín prijímacej skúšky

1.SŠ škola netalentová- 1. termín prijímacej skúšky, 2. SŠ netalentová – 2. termín prijímacej skúšky

 Upozorňujem, že výber je záväzný, SŠ už nebude možné zmeniť. Žiakom budú vytlačené prihlášky s vybranými SŠ a odbormi. Prihlášky zákonný zástupca dôsledne skontroluje, podpíšu ich obaja zákonný zástupcovia a žiak. Takto skontrolované a podpísané prihlášky prinesú do školy výchovnému poradcovi. ( V týždni od 14.3.- 16.3.2023)

Ak jeden zo zákonných zástupcov nemôže prihlášky podpísať, je potrebné vypísať ČESTNÉ VYHLÁSENIE a priniesť spolu s prihláškami (koľko prihlášok, toľko Čestných vyhlásení). Rovnako treba priniesť POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIAKA........ak si to odbor vyžaduje.

 Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023