ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ 3. TRIEDA „LIENOK“

06.00

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ

06.00 – 07.00

Schádzanie detí v 4. triede (trieda „VČIELOK“) v hlavnej budove na prízemí.

06.00 – 08.45

Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity.

Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri, ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, ihrisko).

08.45 – 09.15

Činnosti zabezpečujúce životosprávu– osobná hygiena, desiata.

09.15 – 11.30

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí.

Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, vynechá sa len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok.

11.30 – 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, obed.

12.00

KONIEC POLDENNEJ PREVÁDZKY detí v triede Lienok.