Školský klub detí

pri Základnej škole, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

,,Ak  máme vychovávať deti, je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi.“

(Martin Luther)

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku na naše škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich  prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov  v čase mimo vyučovania.

 Cieľom a poslaním výchovy školského klubu detí je individuálny a spoločenský rozvoj dieťaťa, ktorý ovplyvňuje všetky jeho stránky osobnosti. Čas strávený v ŠKD je potrebné múdro využiť na odpočinok, posilnenie zdravia a rozvoj záujmov. Po skončení vyučovania je do programu ŠKD zaradená činnosť odpočinková, relaxačná a rekreačná. Tieto činnosti umožňujú deťom aktívny odpočinok. Odpočinková a rekreačná činnosť je významnou súčasťou obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, pomáha deťom odstraňovať únavu, kompenzuje  jednostranné zaťaženie.

 

Plán príležitostných činností v ŠKD

Mesiac

Názov aktivity

September

Téma: Zážitky z prázdnin

Aktivita ku svetovému dňu srdca (28.9)

Október

Téma: Príroda vo farbách

Deň jablka

Šarkaniáda

Jesenné poklady (zber jesenných listov, gaštanov – odtláčanie, výrobky)

November

Téma: Pamiatka zosnulých

Návšteva cintorína (Pamiatka zosnulých)

Kŕmenie vtáčikov

December

Téma: Vianočné tradície

Anjelikovia

Vianočné posedenie pri stromčeku, počúvanie kolied

Tvorivé dielne – vianočné ozdoby

Január

Téma: V zdravom tele - zdravý duch

Súťaž v stavaní snehuliakov

Február

Téma: Fašiangy, Turíce...

Karneval – zábava v maskách (výroba masiek, výzdoba)

Marec

Téma: Marec – Mesiac kníh

Oslava knihy – návšteva školskej knižnice

Čitateľská súťaž v ŠKD

Apríl

Téma: Veľkonočné tradície, Deň Zeme

Akcia ,,Apríl – mesiac lesov“

Veľkonočné zvyky – zdobenie korbáčov, maľovanie kraslíc

Máj

Téma: Deň matiek

,,Čo pre mňa znamená mama“

Výroba darčekov pre mamičky

Jún

Téma: Tešíme sa na prázdniny

MDD - súťaže, hry

Odovzdávanie pochvál za prácu a správanie sa v ŠKD

Poučenie o dodržiavaní bezpečnosti počas prázdnin