Školský klub detí

pri Základnej škole, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

,,Ak  máme vychovávať deti, je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi.“

(Martin Luther)

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku na naše škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich  prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov  v čase mimo vyučovania.

 Cieľom a poslaním výchovy školského klubu detí je individuálny a spoločenský rozvoj dieťaťa, ktorý ovplyvňuje všetky jeho stránky osobnosti. Čas strávený v ŠKD je potrebné múdro využiť na odpočinok, posilnenie zdravia a rozvoj záujmov. Po skončení vyučovania je do programu ŠKD zaradená činnosť odpočinková, relaxačná a rekreačná. Tieto činnosti umožňujú deťom aktívny odpočinok. Odpočinková a rekreačná činnosť je významnou súčasťou obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, pomáha deťom odstraňovať únavu, kompenzuje  jednostranné zaťaženie.

Náš tím

 Vedúca vychovávateľka – I. oddelenie
pani Rozália Sobolová
e-mail: rozalia.sobolova@skola-varin.sk

 vychovávateľka – II. oddelenie
Mgr. Eva Martinčeková
e-mail: eva.martincekova@skola-varin.sk

 vychovávateľka – III. oddelenie
Mgr. Iveta Mahútová
e-mail: iveta.mahutova@skola-varin.sk

 

Plán príležitostných činností v ŠKD na školský rok 2016/2017

Mesiac
Názov aktivity
September
Téma: Opäť v škole
Aktivita ku svetovému dňu srdca (28.9)
Október
Téma: Farebná jeseň
Deň jablka
Šarkaniáda
Farebná jeseň (zber jesenných listov – odtláčanie)

November

Téma: Pamiatka zosnulých

Návšteva cintorína (Pamiatka zosnulých)

December

Téma: Tradície Vianoc

Anjelikovia

Vianočné posedenie pri stromčeku, počúvanie kolied

Tvorivé dielne – vianočné ozdoby

Január

Téma: V zdravom tele - zdravý duch

Hry v snehu

Február

Téma: Veselé fašiangy

Karneval – zábava v maskách (výroba masiek, výzdoba)

Marec

Téma: Marec – Mesiac kníh

Oslava knihy – návšteva školskej knižnice

Čitateľská súťaž v ŠKD

Apríl

Téma: Veľká noc, Deň Zeme

Akcia ,,Zachráňme Zem“

Veľkonočné zvyky – maľovanie kraslíc

Máj

Téma: Deň matiek

,,Kto je moja mama“

Výroba darčekov pre maminy

Jún

Téma: Tešíme sa na prázdniny

MDD - súťaže, hry

Odovzdávanie pochvál za prácu a správanie sa v ŠKD

Poučenie o dodržiavaní bezpečnosti počas prázdnin