Školská spôsobilosť

Vaše dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka?

 Vstup do školy predstavuje pre dieťa množstvo zmien, nových povinností, často nesmiernu záťaž a nároky. Nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. ročníka. Každé zdravotné oslabenie, oneskorenie psychického vývinu či iné drobné nedostatky môžu spôsobiť to, že dieťa nebude schopné udržať krok so svojimi rovesníkmi a nezvládne nároky základnej školy.

 Týmto nepríjemnostiam sa dá predísť. 

 Školská spôsobilosť je taký stupeň vývinu, ktorý umožní dieťaťu osvojenie si školských zručností a vedomostí. Je to zrelosť telesná, psychická aj sociálna.

 Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.

 Psychickú zrelosť posúdia psychológovia v centrách výchovného poradenstva a prevencie. Zistia aktuálny stav schopností dieťaťa a úroveň vývinu jeho osobnosti.

Budúci prvák by mal vedieť :

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule a zreteľne
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby
 • spočítať niekoľko predmetov do „päť“
 • porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku a básničku
 • orientovať sa v priestore a poznať kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“
 • vysloviť krátke slovo po hláskach

 Ako by sa mal budúci prvák správať :

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti aspoň 15 až 25 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • na nové osoby a prostredie si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká preč)
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • nepomočuje sa

 Ak máte pochybnosti, či Vaše dieťa zvládne nároky základnej školy, či je dostatočne pripravené na školskú dochádzku, navštívte centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej zrelosti Vášho dieťaťa, poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripraviť na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám vhodné rozvíjajúce cvičenia a materiály. V niektorých prípadoch však pomôže na základe dohody s rodičmi len odklad školskej dochádzky. Toto riešenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch :

 • ak je dieťa hravé, nedokáže sa primerane koncentrovať
 • ak má vážnejší rečový nedostatok, či iný zdravotný problém
 • ak má dieťa nedostatky v grafomotorickom prejave spôsobené nezrelosťou jemnej motoriky 
 • ak má problémy v ďalších oblastiach dôležitých pre úspešné zvládnutie nárokov školy

K rozhodnutiu o odklade školskej dochádzky potrebujete :

 • žiadosť adresovanú riaditeľke ZŠ
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
 • odporučenie od lekára


Podľa platnej legislatívy, odbornej literatúry a metodických materiálov
spracovala PaedDr. Zuzana Staňová.