Profil verejného obstarávateľa

 V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola O. Štefku, M.R. Štefánika 432 vo Varíne na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.  

 

Súhrnná správa 2/2014 za zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

 
 
 
Predmet zákazky
Dodávateľ
 
IČO dodávateľa
Hodnota zákazky s
 
 
 

DPH v EUR

Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky

Ing. Andrea Rosenbergová, Starohorská 281/17, 013 03 Varín

44276516
4000,- €

LEGO- učebné pomôcky pre materskú školu

EDUXE -P. Cvik, M.C. Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava

13960962
1694,64 €
Stojan skladací, nástenky

Ján Cyprich, Jána Bottu 466, 013 03 Varín

35411759
650,- €

Zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

TEHAS , s.r.o.
ČSA 1301/33,
024 01 Kysucké Nové Mesto

36401269
528,-€

Výzvy na predkladanie ponúk: