Informácie o platení poplatkov v materskej škole

Obec Varín v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z., určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 11€, ktorý uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Potvrdenie o úhrade preukazuje zástupca dieťaťa hodnoverným dokladom (napr. ústrižkom zo šeku, z bankového prevodu...), ktorý predkladá učiteľke v triede, kde je dieťa zaradené. 

Číslo účtu: 0388580004
Kód banky: 5600
Variabilný symbol: 223002
Suma: 11 €

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  
  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca predloží zriaďovateľovi rozhodnutie o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, zriaďovateľ mu odpustí príspevok od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predložil rozhodnutie o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky,   
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad          o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke           v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, ktorý predloží zriaďovateľovi,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin.
Poplatok za stravu: 

Okrem zákonného poplatku rodičia platia mesačne stravné za desiatu, obed a olovrant dieťaťa šekom na účet školskej jedálne. 

Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a po ukončení mesiaca je vyúčtovaný skutočný počet dní, v ktorých sa dieťa stravovalo. Preplatok za neodstravované dni je odrátaný v nasledujúcej platbe.
 

Hodnota stravného pre dieťa:

s celodennou stravou: 1,12 euro ( desiata, obed, olovrant )
s poldennou stravou : 0,90 euro ( desiata, obed )

Hodnota stravného pre dieťa v hmotnej núdzi:

s celodennou stravou: 0,13 euro ( desiata, obed, olovrant )


Odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hodiny v deň neprítomnosti dieťaťa na telefónnom čísle 041/5692 127.

 

Rodič môže prevziať do obedára dennú stravu dieťaťa iba v prvý deň jeho neprítomnosti. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa odoberá.

 

Číslo účtu:  0388589009/5600

Ostatné poplatky 

Rodičovské združenie pri materskej škole na svojom prvom zasadnutí v školskom roku 2014/2015 -  dňa 17.9.2014 schválilo nasledovné poplatky:
mesačný dobrovoľný príspevok vo výške 3,50 €
 na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Príspevok sa vyberá:

V mesiaci september – 14 € za 4 mesiace: september, október, november, december.
V mesiaci január – 10,50 € za 3 mesiace: január, február, marec.

V mesiac apríl: - 10,50 € za 3 mesiace: apríl, máj, jún.

V mesiaci júl sa príspevok vo výške 3,50 € vyberá iba od detí, ktoré navštevujú materskú školu počas letných prázdnin.

V mesiaci august je materská škola zatvorená.

Príspevok zahŕňa poplatky, za hračky, knihy, didaktické pomôcky, edukačný materiál, výtvarný, pracovný a iný spotrebný materiál.

Taktiež sa používa na zariadenie tried, nákup mikulášskych balíčkov, karnevalových sladkostí, organizovanie Dňa detí, rozlúčkových darčekov pre odchádzajúcich predškolákov, na realizáciu aktivít spojených s činnosťami potrebnými pri plnení strategických cieľov MŠ: Deň ovocia a zeleniny, Mliečny deň, olympiáda, prezentácia na verejnosti a iné.

Ostatné poplatky platia rodičia len po vzájomnej dohode na rodičovskom združení podľa množstva a druhu konkrétnych aktivít, na ktoré sa platí vstupné (napr. návšteva divadla, výchovného koncertu a pod.), poplatky za autobus, ktorý sa objedná na prevoz detí napr. na exkurziu, do divadla...

O všetkých poplatkoch v hotovosti informuje rodičov na rodičovskom združení zvolený pokladník z radov rodičov, ktorý predloží písomné vyúčtovanie o tom, na čo boli finančné prostriedky použité.

 

 

Poplatok na pranie

Poplatok sa vyberá polročne po 9 € a zahŕňa pranie posteľných obliečok aj plachiet, ktoré sa perú 2x do mesiaca v práčovni vo Varíne.

 

Upozornenie 

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.