Informácie o platení poplatkov v materskej škole

Informácie o platbe mesačného príspevku v materskej škole

Obec Varín v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z., určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 11€, ktorý uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Potvrdenie o úhrade preukazuje zástupca dieťaťa hodnoverným dokladom (napr. ústrižkom z poštovej poukážky, alebo dokladom z internet bankingu...), ktorý predkladá učiteľke v triede, kde je dieťa zaradené. 

! UPOZORNENIE !

5-6 ročné deti, ktoré navštevujú MŠ posledný rok – t.z. že na budúci rok nastupujú do 1. ročníka základnej školy mesačný príspevok 11€ NEUHRÁDZAJÚ!

Číslo účtu IBAN:
SK08 5600 0000 0003 88580004
Variabilný symbol:
223002
Suma:
11 €
Adresát:
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
M. R. Štefánika 432
013 03 Varín

Príspevok je možné uhradiť aj do konca kalendárneho roka, napr. od septembra 2019 do decembra 2019 – sumou 44 €.

Ďalšiu sumu je možné uhradiť v januári 2020 do júna 2020 – sumou 66 €

Žiadame príspevok neuhrádzať naraz za celý školský rok!

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.