Informácie o platení poplatkov v materskej škole

Informácie o platbe mesačného príspevku v materskej škole

Obec Varín v súlade s ustanovením §28 ods. 5 školského zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. a s vydaním Všeobecného záväzného nariadenia obce Varín č. VZN – 2023 - 02 určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 15€, ktorý uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Potvrdenie o úhrade preukazuje zástupca dieťaťa hodnoverným dokladom (napr. ústrižkom z poštovej poukážky, alebo dokladom z internet bankingu...), ktorý predkladá učiteľke v triede, v ktorej je dieťa zaradené. 

! UPOZORNENIE !

5-6 ročné deti (predškoláci), pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 mesačný príspevok 15€  NEUHRÁDZAJÚ!

 

Číslo účtu IBAN:           SK08 5600 0000 0003 88580004

Variabilný symbol:        223002

Suma:                              15 €

Adresát:                          Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku

  1.                          R. Štefánika 432

013 03 Varín

 

Príspevok je možné uhradiť aj do konca kalendárneho roka, napr. od septembra 2023 do decembra 2023 – sumou 60 €.

 

Ďalšiu sumu je možné uhradiť v januári 2024 do júna 2024 – sumou 90 €

 

Žiadame príspevok neuhrádzať naraz za celý školský rok !

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,

 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ obce všeobecne záväzným nariadením.