Archív 2022/2023

Moja rodina


V mesiaci november sme aktivity v škole zamerali  aj na rodinu, vzťahy v nej, rovnocennosť jej členov, vzájomnú úctu a lásku. Aktivity sme realizovali na  hodinách slovenského jazyka, prvouky, občianskej, výtvarnej, pracovnej výchovy a triednických hodinách. Rozvíjali sme u detí  multikultúrne vzťahy, budovali sme povedomie rovnosti a  rovnoprávnosti všetkých ľudí bez rozdielu národnej príslušnosti a rasy.  Žiaci sa rozprávali, písali slohy,  čítali, tvorili projekty, obrázky, rodostromy...Vytvorili  veľmi pekné práce, z ktorých sme vytvorili výstavky v triedach.