Hlavná stránka

DOTÁCIA NA STRAVU OD 01.01.2023


Vážení rodičia, v súvislosti s termínom podávania žiadostí na

  • dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)
  • dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácia na školské potreby“)

na rozpočtový rok 2023 Vás žiadame, aby ste v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr do štvrtku 22.12.2022, informovali školu telefonicky (0911 221 994) alebo emailom (skola@skola-varin.sk) o tom, že:

  1. od 1.1.2023 dieťa MŠ/žiak ZŠ (bez ohľadu na vek) žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. od 1.1.2023 dieťa MŠ/žiak ZŠ (bez ohľadu na vek) žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. od 1.1.2023 sa na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo žiaka základnej školy, neuplatní nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus).

K bodu c) uvádzame nasledovné:

podľa schválenej novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1.1.2023 upravujú vekové hranice poskytovania daňových bonusov. Zvýšený daňový bonus 140€ bude poskytovaný na deti do dovŕšenia 18 rokov veku. Z tohto dôvodu od 1.1.2023 už nebude možný súbeh poskytovania dotácie na stravu a poberania daňového bonusu v prípade detí, ktoré navštevujú základnú školu a dovŕšili 15 rokov veku. V nároku na dotovanú stravu podľa písm. c) od 1.1.2023 zostanú len deti posledného ročníka MŠ a žiaci všetkých ročníkov ZŠ, na ktoré si rodičia neuplatnia od 1.1.2023 daňový bonus.

V prípade neskorého oznámenia nároku nebude Vaše dieťa zahrnuté do žiadosti na dotáciu od 1.1.2023.

O upovedomenie školy, že si po 1.1.2023 budete nárokovať dotáciu na stravu/dotáciu na školské potreby, žiadame aj rodičov, ktorí uvedené dotácie poberali od 1.9.2022 do 31.12.2022, keďže Vaša situácia podľa písm. a), b) alebo c) sa mohla zmeniť.

Nárok podľa písmena a)b) rodič preukáže potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok podľa písmena c) rodič škole preukáže vypísaným a podpísaným čestným vyhlásením, ktorého formulár bude dostupný na stránke školy. Potvrdenie/čestné vyhlásenie rodič škole predloží čo najskôr v priebehu mesiaca január 2023, škole ho bude možné zaslať aj ako prílohu emailu. V prípade nepredloženia potvrdenia bude dieťa z nároku na dotáciu vyradené.

Upozorňujeme rodičov v situácii životného minima, že na obdobie od 1.1.2023 musia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť nový formulár na posúdenie príjmu.

 

V prípade poskytnutia informácii je možné kontaktovať školský úrad vo Varíne na tel. č. 0911 704 803 (Mgr. Silvia Veličová).