Archív 2022/2023

Celoslovenský projekt Prvá pomoc realizovaný v našej škole


Študentky odboru záchranár na ŽU Simona Hrušková, Eva Hanuláková a Simona Juščáková dňa 27.01.2023 oboznámili žiakov 9.ročníka našej školy so základnými poznatkami o prvej pomoci, snažili sa zvýšiť ich záujem o túto tému a v neposlednom rade šíriť osvetu o práci záchranárov, ktorých práca je hlavne o spolupráci,  rozhodnosti a zodpovednosti za životy iných.

Žiakov počas prezentácie zapájali do modelových situácií z reálneho života. Zamerali sa na najčastejšie situácie, s ktorými žiaci už dnes prichádzajú alebo môžu prísť do styku – zastavenie krvácania, protišokové opatrenia, umelé dýchanie, prácu s AED – automatickým prenosným defibrilátorom, pomoc pri - autonehode,  úraze v teréne, pracovnom úraze, požiari, topení sa, náhlych stavoch nevoľnosti, mozgovej príhode. Osobitnú pozornosť venovali volaniam o pomoc na linky 150, 158, 112. Vysvetlili im rozdiel a zamerali sa  na linku 112  -kde operátor na základe informácií poskytnutých volajúcim vyhodnotí situáciu a následne na miesto udalosti vyšle potrebné záchranné zložky IZS (zdravotníkov, hasičov, prípadne policajnú hliadku).

Venovali sa praktickému nácviku nadobudnutých vedomostí a zručností priamo medzi žiakmi. Všetci žiaci si vyskúšali svoju kondíciu pri masáži srdca v 2-minútovom limite.

Vďaka patrí všetkým trom budúcim mladým záchranárkam - Simone Hruškovej, Eva Hanulákovej a Simona Juščákovej , ktoré sa podieľali na príprave tohto zaujímavého projektu a  realizácii jednotlivých aktivít počas piatkového dopoludnia v naše škole. Rovnako i žiakom 9.ročníka, ktorí sa aktívne zapájali, pýtali sa a priamo si vyskúšali pozíciu záchranárov ľudských životov a vedeniu školy, ktoré umožnilo projekt realizovať na pôde našej školy.