Hlavná stránka

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024


Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 13. apríla 2023 (štvrtok)  od 14:00 hod. do 16:30 hod. v malej budove ZŠ

Povinná školská dochádzka

sa začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 a deti, ktoré v šk. roku 2022/2023 pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Pokyny k zápisu

  • k zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu,
  • v prípade postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
  • v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

Prihláška na základné vzdelávanie

Prihlášku na vzdelávanie v základnej škole možno podať:

Podpisy zákonných zástupcov

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje na prihláške podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa na prihláške alebo zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou je potrebné k prihláške pripojiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť riaditeľke školy Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov.

Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).
  • Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne riaditeľke základnej školy predložiť kópiu Rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na vzdelávanie do základnej školy vydá riaditeľka školy do 15. júna 2023.

V prípade potreby Vám budú ďalšie informácie poskytnuté na tel. č.: 0911 221 994 alebo prostredníctvom našej e-mailovej adresy: riaditel@skola-varin.sk

Dokumenty: