Hlavná stránka

Školský podporný tím


Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.09.2023 pôsobí na škole školský podporný tím, ktorého úlohou je najmä:

  1. Koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
  2. Zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,
  3. Spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  4. Poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,
  5. Podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu

 

  1. Členmi školského podporného tímu sú:

Školská špeciálna pedagogička a školská psychologička sú k dispozícii denne od 7:20 do 13:50, po dohovore aj v inom termíne. Stretnutie je potrebné si dohodnúť telefonicky, resp. e-mailom.