Hlavná stránka

Zápis do 1. ročníka základnej školy


Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční

dňa 17. apríla 2024 (v stredu)  od 14:00 hod. do 16:30 hod.

v malej budove ZŠ 

  • Povinná školská dochádzka

sa začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2024 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré v šk. roku 2023/2024 pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

  • Pokyny k zápisu

- k zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu,

- o prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a dieťaťa s nadaním rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a správy z diagnostického vyšetrenia vydanej zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia,

- prosíme priniesť poplatok 30,00 €  na školské potreby do 1. ročníka.

  • Prihláška na základné vzdelávanie

Prihlášku na vzdelávanie v základnej škole možno podať:

- v listinnej forme na formulári Prihláška na vzdelávanie v Základnej škole s podpismi oboch zákonných zástupcov,

- elektronicky prostredníctvom elektronickej prihlášky spolu s povinnou prílohou Povinná príloha k elektronickej prihláške 

  • Podpisy zákonných zástupcov

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, vyžaduje na prihláške podpis obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa na prihláške alebo zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou je potrebné k prihláške pripojiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, musia o tejto skutočnosti doručiť riaditeľke školy Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov.

  • Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).
  • Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne riaditeľke základnej školy predložiť kópiu Rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na vzdelávanie do základnej školy vydá riaditeľka školy 

do 15. júna 2024. 

Ak Vám daný termín nevyhovuje, kontaktujte nás, spoločne nájdeme vhodný termín.

V prípade potreby Vám budú ďalšie informácie poskytnuté na tel. č.: 0911 221 994 alebo prostredníctvom našej e-mailovej adresy: riaditel@skola-varin.sk