Hlavná stránka

Aktivity október 2019


Aktivita
Termín
Určené
Súťaž v zbere papiera, zber šípok – spolupráca so Slovenskými lesmi
od 01.10.2019
 
Súťaž v zbere použitých bateriek, tonerov
od 01.10.2019
 
Zber plastových vrchnákov
od 01.10.2019
 
Literárna exkurzia – Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Artikulárny kostolík v Leštinách.
01.10.2019
pre žiakov 7. ročníka
· Štvrtý ročník školskej akcie – Deň pešej chôdze do školy
október 2019
 
Geograficko-biologická exkurzia - Náučný chodník Štefanová – Diery – Podžiar
október 2019
pre žiakov 9. ročníka
Geograficko-biologická exkurzia - Múzeum Juraja Jánošíka a Rozhľadne Terchovské srdce v Terchovej
október 2019, podľa počasia
pre žiakov 5. ročníka
ExkurziaPracovný tábor smrti, múzeum holokaustu v Seredi
11.10.2019
pre žiakov IX. ročníka
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku – v MKS vo Varíne, 2 predstavenia, názov: Tisíc a jedna stories
15.10.2019
pre ročníky III.-IX.
Program – Mobilné planetárium,
29.10.2019
pre žiakov II. a III. ročníka
Súťaž vyhlásená Národnou bankou Slovenska – podpora finančnej gramotnosti žiakov – Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ?
 
23. – 24. októbra 2019
Diagnostika žiakov IX. ročníka – Proforientácia9 – zameraná na výber budúceho povolania – spolupráca s CPPP v Žiline
október 2019
 
Prihlásiť sa do biologickej súťaže Envitalent
október 2019
 
Detská literárna Žilina – literárna súťaž
9. 10.2019
pre deti od 8 do 13 rokov
Školské kolo olympiády zo SJL
október 2019
 
Výstava ovocia a zeleniny. Súťaž o najkrajšie jablko, o najväčšie jablko,...
október 2019
 
Česko-slovenský projekt – Záložka do knihy spája školy - 10. ročník: List za listom – baví ma čítať
október 2019
 
Zapojiť sa do akcie – Dni nádeje 2019 – výtvarná a športová časť súťaže
· Beh nádeje 6.-9. ročník ZŠ – TSV
· Štafeta nádej 5.-9. ročník ZŠ - TSV
· „Drogy? Toto je moja odpoveď!“ Ja vo svete, ja v živote – SJL
· súťaž Žiackej školskej rady o najlepšiu nástenku s protidrogovou tematikou
október 2019
 
Október – Mesiac úcty k starším
· Čo pre mňa znamenajú starí rodičia – práce žiakov 5. a 8. ročníka - SJL
· Rozhovor + beseda o starých rodičoch – 1.-4. ročník
· Návšteva domova sociálnych služieb – OBN, triednická hodina
· Vystúpenie pre seniorov – Mgr. A. Synáková
· Portréty starých rodičov – VYV
· Vzťahy v rodine, generačný stupeň – VLA, OBN
· Jeseň života alebo Naučme starých rodičov pracovať s PC - INF
   
Aktivity ku Svetovému dňu zvierat – „Moje obľúbené zvieratko“ (príbehy o zvieratách a ich úlohe v našom živote, príprava referátov, príprava plagátov, maskot triedy)
október 2019
 
Kvetinová výzdoba tried a rozmnožovanie sadeníc izbových rastlín v triedach
október 2019
 
Úprava skalky a výsadba nových rastlín, úprava bylinkovej špirály a pocitového chodníka
október 2019
 
Medzinárodný deň školských knižníc – Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
október 2019
 
Aktivity ku Svetovému dňu zdravej výživy – internetový prieskum, slovenské výrobky, spolupráca so ŠJ
 Týždeň zdravej výživy
· nástenka o zdravej výžive
· ochutnávka ovocia, zdravého jedla – v spolupráci so Školskou jedálňou – p. M. Bobáňovou
· celoslovenská súťaž HOVORME O JEDLE 2019
október 2019
 
Svetový deň zraku (druhý októbrový štvrtok) a Deň bielej palice 09.10.2019
· prezentácia: Irmova cesta do školy – štvornohé oči
· aktivity: navigácia kamaráta, kto pomáha nevidiacim, načo slúži hmat
október 2019
 
Stredoeurópsky deň stromu – aktivity pre žiakov I. stupňa
október 2019
 
Zapojenie školy do celoslovenskej kampane Červené stužky
október 2019
 
Príprava žiakov 5. ročníka na testovanie zo SJL a MAT, Testovanie T5-2019
október 2019
 
Matematické súťaže pre žiakov Maksík a Maks
   
Výtvarné súťaže pre žiakov I. a II. stupňa: „Môj prvý dotyk s vedou“
   
„Burza informácií“ – prezentácia stredných škôl, študijné a učebné odbory, podmienky prijatia na štúdium. 10.10.2019 od 9.30 h  
Zážitkový program Zberný dvor, ktorý financuje OZV NATUR-PACK pre žiakov IV. A triedy.Program: Posolstvo novej ekoknižky Zberný dvor, vystúpenie hudobnej skupiny Branislava Jobusa Vrbovskí víťazi, hrajúcej na recyklované nástroje a aktivity motivujúce a učiace zážitkovou formou deti triediť odpady.
18.10.2019  

Nadnárodný projekt Tvoja správna voľba v Krajskej knižnici v Žiline -preventívne aktivity zamerané na protidrogovú prevenciu kriminality pre žiakov IV.B triedy. Názov: „Interaktívna tvorivá dielňa“.Cieľom projektu je  snaha o elimináciu  trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a  informovanie o  škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu.

24.10.2019 o 9.00h