Oznamy

Na základe konzultácie s RÚVZ Žilina oznamujeme zákonným zástupcom detí v 6. triede Mravčekov, že je potrebné obmedziť sociálny kontakt detí v termíne do 27.11.2020. Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina bude prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka prerušené v termíne od 24.11.2020 do 30.11.2020. Žiakom a triednym učiteľom 1.A, 3.B a 4.A triedy je zároveň nariadené karanténne opatrenie z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 - prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

V čase od 24.11.2020 do 30.11.2020 bude výučba prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa.

 Vo Varíne, dňa 22.11.2020

PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a po konzultácii s RÚVZ Žilina, bude prevádzka materskej školy v 6.triede Mravčekov v dňoch od 23.11.2020 do 27.11.2020 PRERUŠENÁ z dôvodu výskytu ochorenia na COVID-19.

Na stránke https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ sú zverejnené základné informácie k organizácii výchovy a vzdelávania po celoplošnom testovaní. Pred nástupom na vyučovanie je potrebné predložiť vypísané a podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu. V prípade, že si nemôžete tlačivo vytlačiť, prázdne tlačivá sa nachádzajú na stolíku umiestnenom pri hlavnom vchode do budovy školy.

Viac...

Jesenné prázdniny ZŠ

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6., a 9. novembra 2020. V čase jesenných prázdnin bude prevádzka ŠKD prerušená.

Prerušenie prevádzky MŠ a ŠJ

So súhlasom zriaďovateľa a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia Covid-19 bude prevádzka materskej školy a školskej jedálne v dňoch 30. októbra a 2., 6., a 9. novembra 2020 prerušená.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že oficiálnym informačným kanálom na poskytovanie dôležitých informácií a oznamov školy je internetová žiacka knižka. Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadame rodičov o pravidelnú dennú kontrolu oznamov.

Ďakujeme!

Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu telefónneho čísla do školskej jedálne.

Prihlásiť/ odhlásiť stravu žiaka ZŠ je možné deň vopred najneskôr do 14:00 hod na tel.: čísle 0911 199 422 alebo na stránke strava.cz.

 Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť MŠ bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. (kontakt do zbernej triedy Včielok – 0948 195 709)

Viac...

Zákonný zástupca

predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti)  o tom, že žiak neprejavuje príznaky a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade prerušenia dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, je potrebné predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo sa nachádza tu.

Zriaďovateľ ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu prebiehajúceho kolaudačného konania po stavebných a rekonštrukčných prácach v materskej škole bude prevádzka materskej školy predbežne otvorená od 07. septembra 2020. O prípadných zmenách budete informovaní prostredníctvom webového sídla obce www.varin.sk, resp. školy www.skola-varin.sk.

Ing. Michal Cvacho, starosta obce

Vážení rodičia žiakov prvého ročníka,

dovoľujeme si Vás informovať o potrebných pomôckach do prvého ročníka ZŠ. Požadované pomôcky prosíme zabezpečiť do 09. septembra 2020.

Ďakujeme!

Mgr. Monika Staňová, Mgr. Natália Martošová

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9: 00 hodine v jednotlivých triedach.  Žiaci prvého, druhého a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore. Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD.

Slávnostná  svätá  omša bude 02. 09. 2020 o 08:00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice  vo Varíne. Účasť je dobrovoľná,  po skončení svätej omše žiaci prídu individuálne do školy

Viac...

Vedenie Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamuje, že rozhodnutia o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa do materskej školy k 1. septembru 2020, si rodičia môžu vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne RŠ pre MŠ ( nad školskou jedálňou ) v nasledujúcich dňoch:

  • 9.7.2020 – ŠTVRTOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod
  • 10.7.2020 – PIATOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod

Prípadne po telefonickom dohovore so zástupkyňou RŠ pre MŠ Bc. Máriou Melišovou na čísle 0911 521 261.

Milí žiaci, vážení rodičia, kolegyne a kolegovia!

Opäť nastal koniec školského roka. Končí sa školský rok, ktorý azda navždy ostane v našich mysliach ako jedinečný, ako rok, ktorý nikto z nás doteraz nezažil. Zaslúžila sa o to predovšetkým pandémia koronavírusu, ktorá v marci až do júna zatvorila brány našej školy a prinútila nás prejsť na doteraz nezažitý systém dištančného vzdelávania - netradičného vyučovania bez osobnej prítomnosti učiteľa i žiaka.

Viac...

Vážení rodičia, milí žiaci,

posledný deň školského vyučovania 30.06.2020 bude prevádzka školy pre žiakov otvorená podľa nasledovného harmonogramu:

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:50

Koniec pobytu žiaka v škole:

  • bez obeda 10:30
  • s obedom bez ŠKD: 11:00 (obed 10:30 – 11:00)
  • dieťa v ŠKD: do 15:00 hod. (obed 11:00 – 11:30)
    (stravovanie v ŠJ zabezpečené pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka)

Viac...

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o organizácii výchovy a vzdelávania od 22. 06. 2020.

Prosíme o pozorné prečítanie Organizácie  a podmienok výchovy a vzdelávania.

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o organizácii výchovy a vzdelávania pre 1. až 5. ročník od 15. 06. 2020.

Prosíme o pozorné prečítanie Organizácie  a podmienok výchovy a vzdelávania.

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Rozhodnutia ministra školstva SR, Opatrení ÚVZ SR zo dňa 22.05.2020, schválení otvorenia prevádzky zriaďovateľom a výsledku prieskumu Vášho záujmu o nástup Vašich detí opäť do školy, bude otvorená prevádzka školy pre 1. až 5. ročník od 01. 06. 2020 pri zabezpečení a dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Viac...

Pridané kritériá hodnotenia v čase mimoriadnej situácie.

Na základe uznesenia z pedagogickej rady zo dňa 15.04.2020 a 28.04.2020 a v súlade s Usmernením ministra školstva k hodnoteniu žiakov základných škôl v čase nimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách  oznamujeme žiakom Základnej školy s materskou školou O. Štefku vo Varíne a ich rodičom, že žiaci školy budú v 2. polroku 2019/2020 hodnotení nasledovne:

Viac...

Vážení rodičia, v súlade s prípravou na otvorenie materskej školy od 01.06.2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do materskej školy od 01.06.2020. Váš záujem prosíme nahlásiť prostredníctvom webového formulára v termíne od 20.05. do 22.05.2020.

Viac...

Vážení rodičia, v súlade s prípravou na otvorenie školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 01.06.2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do základnej školy od 01.06.2020. Váš záujem prosíme nahlásiť prostredníctvom webového formulára v termíne od 20.05. do 22.05.2020.

Bližšie informácie o organizácii vyučovania budú zverejnené na stránke školy po zistení počtu nastupujúcich žiakov.

Dostupné informácie: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2020/2021 https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

Formulár záujem o nástup žiaka do ZŠ

Viac...

Stránka 1 z 6  > >>