Oznamy

Dobrý deň všetkým!

Máme pre Vás skvelú správu!

Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej ste sami rozhodli. Jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/varin/

Viac...

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 01.09.2023 pôsobí na škole školský podporný tím, ktorého úlohou je najmä:

 1. Koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
 2. Zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,
 3. Spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 4. Poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,
 5. Podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu

Viac...

Vážení rodičia, prevádzka materskej školy bude od pondelka 04.09.2023 spustená v štandardnom režime od 06:00 hod. do 16:30 hod.

Ranná zberná trieda:  od 6:00 hod. do 7:00 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Popoludňajšia zberná trieda: od 15:30 hod. do 16:30 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Viac...

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432,
013 03 Varín

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2023/2024 sa uskutoční 4. septembra 2023 o 9:00 hodine na školskom dvore – v prípade nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach

Viac...

Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá

Základná umelecká škola, Belá – Nižné Kamence 891

ZÁPIS ŽIAKOV ZUŠ

Základná umelecká škola Belá – Nižné Kamence, oznamuje všetkým žiakom ZUŠ, že zápis na školský rok 2023/2024 prebehne nasledovne:

Viac...

Milí rodičia,

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na novinku, ktorú spúšťame od septembra 2023 na našej škole. Keďže vieme, aká je dôležitá komunikácia  v anglickom jazyku,  začíname  od budúceho školského roka spoluprácu s inovatívnou jazykovou školou " Mybrain Academy ", ktorá pomôže Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "popoludňajších anglických komunikačných klubov " priamo u nás na ZŠ.

Viac...

Informácia o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu[1] od 01.09.2023

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole v kancelári zástupkyne RŠ pre MŠ (vchod od pergoly k triede Motýlikom ) dňa 28.06.2023 (streda) v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., resp. po telefonickom dohovore na tel. č. 0911 521 261.

Viac...

Vážení rodičia! Milí žiaci! 

Chceš vyhrať 2 hodiny TaŠV so známou osobnosťou?

Tento rok spúšťame súťaž o 2 hodiny TaŠV s Jánom Ďuricom, Barborou Mokošovou, Tomim "Kidom" Kovácsom, Vladimírom Moravčíkom alebo Rasťom Staňom.

Do súťaže je zapojená aj NAŠA škola!

Čo potrebujete na to aby ste vyhrali? 

Nazbierať najviac hlasov pre svoju školu v rámci svojho kraja v tomto formulári: https://bit.ly/sutazSVKosobnost2023.

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o projekte digitálny žiak (https://digitalnyziak.sk/). Projekt je v podmienkach našej školy určený pre:

Viac...

Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
Základná umelecká škola Belá - Nižné Kamence

________________________________________________________
Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024

do základnej umeleckej školy sa uskutočnia v dňoch

 1. termín: 09. – 11. mája 2023 od 13:00 – 17:00 hod.
 2. termín: 05. – 07. júna 2023 od 13:00 – 17:00 hod.

Skúšky /pohovory/ budú prebiehať v budove ZUŠ v Belej – Nižných Kamencoch.

Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti možnosť pre Vaše deti na letné prázdniny

Sidas Jazyková škola organizuje program “English Summer Day Camps” v priestoroch našej školy. Týždeň zábavy a vzdelávania sa v AJ s „native” lektorom počas letných prázdnin pre deti od 6 do 16 rokov. Anglické detské letné tábory bude trvať od pondelka do piatku 7.8. - 11.8.2023, pričom každý deň pozostáva zo 6 alebo 8 hodinového vzdelávacieho programu.

Viac...

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy

 s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na základe:

Viac...

Vážení rodičia, v čase od 06.04.2023 (štvrtok) do 11.04.2023 (utorok)veľkonočné prázdniny. V termíne veľkonočných prázdnin bude prevádzka MŠ, ŠJ a ŠKD prerušená. Začiatok vyučovania po prázdninách je v stredu 12.04.2023.

Prajeme všetkým krásne, pokojné a radostné veľkonočné sviatky!

Informujeme rodičov žiakov základnej školy a detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy o možnosti požiadať o dotáciu na stravu od 01. 05. 2023.

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)  požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom eŽK

V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ a uplatnenie si dotácie na stravu od 01.05.2023 prosíme z prevádzkovo – organizačných dôvodov vyplniť v eŽK žiadosť o záujem / nezáujem o dotáciu na stravu (návod) v termíne do 14. apríla 2023.  V prípade, že žiak nie je prihlásený na stravovanie a od mája má o stravovanie záujem, je potrebné vypísať a odovzdať triednemu učiteľovi aj Prihlášku na stravovanie.

Podrobnejšie informácie: Informácie pre rodiča

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 13. apríla 2023 (štvrtok)  od 14:00 hod. do 16:30 hod. v malej budove ZŠ

Povinná školská dochádzka

sa začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 a deti, ktoré v šk. roku 2022/2023 pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Viac...

Nezmeškaj možnosť zapojiť sa a zasúťažiť si o skvelé ceny!

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ!

Registrovať sa a aj súťažiť môžeš aj zo školy, ale aj z domu!

Školské online kolo bude prebiehať 13.4.2023 - 21.4.2023. Bez registrácie nie je možné súťažiť.

IQ olympiáda je:

Viac...

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl.

Riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

Bližšie informácie nájdete na nucem.sk:

Vážení rodičia,

do školy sme dostali informáciu o projekte, ktorý si Vám dovoľujem dať do pozornosti:

PROJEKT DIGITÁLNI RODIČIA

Viac...

Vážení rodičia, v dňoch 21.12.2022 (streda) a 22.12.2022 (štvrtok)  bude prevádzka školy nasledovná:

 1. Streda12.2022 – vyučovanie končí max. 6 vyučovacou hodinou, 7. vyučovacia hodina nebude
 • ŠKD v štandardnom režime 
 1. Štvrtok12.2022
 • ročníky 1.-4. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 11:15 hod.
 • ročníky 5. – 9. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 12:05 hod.
 • ŠKD do 15:00 hod.

Stránka 1 z 10  > >>