Oznamy

Vedenie Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamuje, že rozhodnutia o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa do materskej školy k 1. septembru 2020, si rodičia môžu vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne RŠ pre MŠ ( nad školskou jedálňou ) v nasledujúcich dňoch:

 • 9.7.2020 – ŠTVRTOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod
 • 10.7.2020 – PIATOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod

Prípadne po telefonickom dohovore so zástupkyňou RŠ pre MŠ Bc. Máriou Melišovou na čísle 0911 521 261.

Milí žiaci, vážení rodičia, kolegyne a kolegovia!

Opäť nastal koniec školského roka. Končí sa školský rok, ktorý azda navždy ostane v našich mysliach ako jedinečný, ako rok, ktorý nikto z nás doteraz nezažil. Zaslúžila sa o to predovšetkým pandémia koronavírusu, ktorá v marci až do júna zatvorila brány našej školy a prinútila nás prejsť na doteraz nezažitý systém dištančného vzdelávania - netradičného vyučovania bez osobnej prítomnosti učiteľa i žiaka.

Viac...

Vážení rodičia, milí žiaci,

posledný deň školského vyučovania 30.06.2020 bude prevádzka školy pre žiakov otvorená podľa nasledovného harmonogramu:

Príchod žiaka do školy od 7:00 do 7:50

Koniec pobytu žiaka v škole:

 • bez obeda 10:30
 • s obedom bez ŠKD: 11:00 (obed 10:30 – 11:00)
 • dieťa v ŠKD: do 15:00 hod. (obed 11:00 – 11:30)
  (stravovanie v ŠJ zabezpečené pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka)

Viac...

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o organizácii výchovy a vzdelávania od 22. 06. 2020.

Prosíme o pozorné prečítanie Organizácie  a podmienok výchovy a vzdelávania.

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o organizácii výchovy a vzdelávania pre 1. až 5. ročník od 15. 06. 2020.

Prosíme o pozorné prečítanie Organizácie  a podmienok výchovy a vzdelávania.

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Rozhodnutia ministra školstva SR, Opatrení ÚVZ SR zo dňa 22.05.2020, schválení otvorenia prevádzky zriaďovateľom a výsledku prieskumu Vášho záujmu o nástup Vašich detí opäť do školy, bude otvorená prevádzka školy pre 1. až 5. ročník od 01. 06. 2020 pri zabezpečení a dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Viac...

Pridané kritériá hodnotenia v čase mimoriadnej situácie.

Na základe uznesenia z pedagogickej rady zo dňa 15.04.2020 a 28.04.2020 a v súlade s Usmernením ministra školstva k hodnoteniu žiakov základných škôl v čase nimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách  oznamujeme žiakom Základnej školy s materskou školou O. Štefku vo Varíne a ich rodičom, že žiaci školy budú v 2. polroku 2019/2020 hodnotení nasledovne:

Viac...

Vážení rodičia, v súlade s prípravou na otvorenie materskej školy od 01.06.2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do materskej školy od 01.06.2020. Váš záujem prosíme nahlásiť prostredníctvom webového formulára v termíne od 20.05. do 22.05.2020.

Viac...

Vážení rodičia, v súlade s prípravou na otvorenie školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 01.06.2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do základnej školy od 01.06.2020. Váš záujem prosíme nahlásiť prostredníctvom webového formulára v termíne od 20.05. do 22.05.2020.

Bližšie informácie o organizácii vyučovania budú zverejnené na stránke školy po zistení počtu nastupujúcich žiakov.

Dostupné informácie: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2020/2021 https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf

Formulár záujem o nástup žiaka do ZŠ

Viac...

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Viac...

Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na našu školu na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční prostredníctvom online prihlášky v čase od 15. 04. 2020 do 20.04. 2020.

Prosíme Vás, aby ste starostlivo vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Údaje dieťaťa na prihláške musia byť zhodné s údajmi v rodnom liste dieťaťa, trvalé bydlisko musí byť zhodné s údajmi na občianskom preukaze zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý dieťa prihlasuje.

V prípade, že pre Vás on-line prihlásenie dieťaťa nie je technicky možné, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 0911 221 994 za účelom prihlásenia dieťaťa papierovou formou. 

Vyplnenie on – line prihlášky(klik na tento text)

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV
o vyprázdnení skriniek, vyzdvihnutí osobných vecí zo školy
v dňoch 16. – 17. apríla 2020

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 v rezorte školstva  boli uzatvorené školy až do odvolania. Preto žiadame rodičov, ak ich deti ešte majú v škole v skrinkách / triedach osobné veci - telocvičné úbory, aby si ich vyzdvihli za nasledovných podmienok:

Prosíme dodržiavať nasledovné podmienky:

Viac...

„Milí rodičia, vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli, nemôžeme s Vašimi deťmi vykonávať aktivity, ktoré sme mali naplánované v rámci našich osnov Školského vzdelávacieho programu a prípravy na zápis detí do prvého ročníka. Preto sme pre Vás pripravili prierez vhodných činností a aktivít. Všetky aktivity sú dobrovoľné a slúžia na spríjemnenie voľného spoločného času doma. Aktivity sú ponúknuté v rámci vzdelávacích oblastí a výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a budú priebežne aktualizované a dopĺňanie.

Pani učiteľky MŠ“

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s prerušením vyučovania a v súlade s usmerneniami ministerstva školstva si Vás dovoľujem informovať o dištančnom vzdelávaní našich žiakov:

Viac...

ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne Vám oznamuje, že na základe opatrenia ministerstva školstva ostanú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V súvislosti s opatrením si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie:

 • ruší saTestovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií,
 • posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. O presnom termíne a  samotnej organizácii zápisu a jeho on-line možnosti Vás budeme včas informovať.

Viac...

„Základná škola s materskou školou O. Štefku vo Varíne si Vám dovoľuje oznámiť, že Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Viac: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Zároveň upozorňujeme žiakov, aby sledovali webovú stránku www.bezkriedy.sk, výukový program ALF a kontrolovali oznamy v elektronickej žiackej knižke, kde im budú zadávané úlohy na vypracovanie počas prerušenia prevádzky školy.“

 1. Riaditeľské voľnodňa 13.03.2020
 2. Prerušenie prevádzky MŠ, ŠJ, ŠKD 13.03.2020
 3. Upozornenie

Viac...

"Zš s Mš O. Štefku vo Varíne oznamuje, že z preventívnych dôvodov v čase od 11.03.2020 do 22.03.2020:

 • ruší krúžkovú činnosť v plnom rozsahu,
 • uzatvára priestory telocvične pre verejnosť a mimoškolské aktivity, 
 • zakazuje vstup cudzích osôb do priestorov školy,
 • obmedzuje pobyt žiakov v škole na čas nevyhnutne nutný z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Školský klub detí ostáva v prevádzke za zvýšených hygienických opatrení."

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy,

usmernenie č. 3 MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: minedu

Viac...

VÁŽENÍ RODIČIA Materskej školy,

POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA 05. MARCA 2020 (ŠTVRTOK)
o 16:00 hod. V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI.

PROGRAM: NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE.

PROSÍME JEDNÉHO Z RODIČOV O ÚČASŤ!!!

Vážení rodičia a priatelia Základnej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

Tak, ako i po minulé roky, dovoľujeme si Váš poprosiť o darovanie 2% daní Základnej škole vo Varíne. Nakoľko rodičovské združenie pri Základnej škole vystúpilo zo Slovenskej rady rodičovských združení, prosíme o Vaše 2% dane prostredníctvom Rodičovského združenia pri materskej škole. Z dôvodu presného určenia 2% daní pre ZŠ prosíme darcov pre ZŠ o doručenie kópie vyhlásenia do Základnej školy.“

„Základná škola s materskou školou O. Štefku vo Varíne oznamuje, že od 24. do 28. februára 2020 si užijú jarné prázdniny žiaci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Školské vyučovanie sa im opäť začne v pondelok 2. marca 2020. Prevádzka materskej školy bude otvorená pre deti, ktoré sú záväzne prihlásené na pobyt v MŠ počas jarných prázdnin, v triede „Včielok“.

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces darovaním 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Viac...

Stránka 1 z 5  > >>