Oznamy

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s prerušením vyučovania a v súlade s usmerneniami ministerstva školstva si Vás dovoľujem informovať o dištančnom vzdelávaní našich žiakov:

Viac...

ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne Vám oznamuje, že na základe opatrenia ministerstva školstva ostanú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V súvislosti s opatrením si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie:

 • ruší saTestovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií,
 • posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. O presnom termíne a  samotnej organizácii zápisu a jeho on-line možnosti Vás budeme včas informovať.

Viac...

„Základná škola s materskou školou O. Štefku vo Varíne si Vám dovoľuje oznámiť, že Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Viac: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Zároveň upozorňujeme žiakov, aby sledovali webovú stránku www.bezkriedy.sk, výukový program ALF a kontrolovali oznamy v elektronickej žiackej knižke, kde im budú zadávané úlohy na vypracovanie počas prerušenia prevádzky školy.“

 1. Riaditeľské voľnodňa 13.03.2020
 2. Prerušenie prevádzky MŠ, ŠJ, ŠKD 13.03.2020
 3. Upozornenie

Viac...

"Zš s Mš O. Štefku vo Varíne oznamuje, že z preventívnych dôvodov v čase od 11.03.2020 do 22.03.2020:

 • ruší krúžkovú činnosť v plnom rozsahu,
 • uzatvára priestory telocvične pre verejnosť a mimoškolské aktivity, 
 • zakazuje vstup cudzích osôb do priestorov školy,
 • obmedzuje pobyt žiakov v škole na čas nevyhnutne nutný z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Školský klub detí ostáva v prevádzke za zvýšených hygienických opatrení."

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy,

usmernenie č. 3 MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

 v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení: minedu

Viac...

VÁŽENÍ RODIČIA Materskej školy,

POZÝVAME VÁS NA PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA 05. MARCA 2020 (ŠTVRTOK)
o 16:00 hod. V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI.

PROGRAM: NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE.

PROSÍME JEDNÉHO Z RODIČOV O ÚČASŤ!!!

Vážení rodičia a priatelia Základnej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

Tak, ako i po minulé roky, dovoľujeme si Váš poprosiť o darovanie 2% daní Základnej škole vo Varíne. Nakoľko rodičovské združenie pri Základnej škole vystúpilo zo Slovenskej rady rodičovských združení, prosíme o Vaše 2% dane prostredníctvom Rodičovského združenia pri materskej škole. Z dôvodu presného určenia 2% daní pre ZŠ prosíme darcov pre ZŠ o doručenie kópie vyhlásenia do Základnej školy.“

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

„Základná škola s materskou školou O. Štefku vo Varíne oznamuje, že od 24. do 28. februára 2020 si užijú jarné prázdniny žiaci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Školské vyučovanie sa im opäť začne v pondelok 2. marca 2020. Prevádzka materskej školy bude otvorená pre deti, ktoré sú záväzne prihlásené na pobyt v MŠ počas jarných prázdnin, v triede „Včielok“.

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces darovaním 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Viac...

„Základná škola s materskou školou O. Štefku oznamuje, že dňa 11.02.2020 (utorok) bude bočná vstupná brána do areálu školy z bezpečnostných dôvodov zatvorená. Vstup do budovy ročníkov 1.- 4. a ŠKD je možný cez vchod hlavnej budovy školy. Žiaci boli poučení a informovaní o nebezpečenstve pohybu popod stromy v areáli školy, predovšetkým vo veternom počasí.“

„Základná škola s materskou školou O. Štefku vo Varíne oznamuje,že triedni učitelia vydajú žiakom Výpis polročného hodnotenia a klasifikácie  31.januára 2020: I. stupeň - na 4. vyučovacej hodine, II. stupeň - na 5. vyučovacej hodine.

Polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v pondelok 3. februára 2020. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok).

Základná škola s materskou školou O. Štefku vo Varíne oznamuje, že dňa 3. februára 2020 (pondelok) bude prevádzka školskej jedálne a materskej školy prerušená z organizačných dôvodov.“

Aktivita
Termín
Školské kolo biologickej olympiády, kategória C
do 10.01.2020
Okresné kolo olympiády z anglického jazyka
15.01.2020
Orientačná diagnostika
15.01.2020 a 22.01.2020
Divadelné predstavenie (Divadlo zo šuflíka) o medziľudských vzťahoch – Žabiak a ....
24.01.2020 o 13.30 h

Viac...

Riaditeľstvo  ZŠ s MŠ O. Štefku Varín oznamuje, že vianočné  prázdniny začínajú  23. decembra 2019 a končia 7. januára 2020. 

Začiatok  vyučovania po prázdninách  je 8. januára 2020 (streda).

Aktivita
Termín
Aktivity celoslovenskej kampane Červené stužky, Svetový deň boja proti AIDS
02.12.2019- 04.12.2019
Mikulášsky koncert – ZUŠ KNM, pán D. Žák
06.12.2019
Školská akcia pre rodičov a verejnosť Dobrá novina, šťastná hodina
11.12.2019 o 15.30 h
Ľudové zvyky a tradície – Chodenie Lucií
13.12.2019

Viac...

Aktivita
Termín
Príprava žiakov 5. ročníka na testovanie z predmetov MAT a SJL
od 04.11.-19.11.2019
Deti najčistejšej Zeme ekovýchovné programy zamerané na podporu triedenia odpadu a kompostovania.
Projekt : „Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme
05.11.2019
06.11.2019
Prednáška – Si online II. (riziká sociálnych sietí, kyberšikana, kyberstalking,...)
11.11.2019
Prednáška pre žiakov VII. ročníka
· „Dospievam alebo život plný zmien“
· „ Na štarte k mužnosti“
12.11.2019

Viac...

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, T5-2019.

Viac...

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z/zo:

 • matematiky,
 • slovenského jazyka a literatúry.

Viac...

Aktivita
Termín
Súťaž v zbere papiera, zber šípok – spolupráca so Slovenskými lesmi
od 01.10.2019
Súťaž v zbere použitých bateriek, tonerov
od 01.10.2019
Zber plastových vrchnákov
od 01.10.2019
Literárna exkurzia – Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Artikulárny kostolík v Leštinách.
01.10.2019
· Štvrtý ročník školskej akcie – Deň pešej chôdze do školy
október 2019
Geograficko-biologická exkurzia - Náučný chodník Štefanová – Diery – Podžiar
október 2019
Geograficko-biologická exkurzia - Múzeum Juraja Jánošíka a Rozhľadne Terchovské srdce v Terchovej
október 2019, podľa počasia
ExkurziaPracovný tábor smrti, múzeum holokaustu v Seredi
11.10.2019

Viac...

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 3.októbra 2019 o 16.00 h v telocvični Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.

Hlavným bodom programu je voľba zástupu z radov rodičov do Rady školy.

Triedne rodičovské združenia sa nebudú konať, ak potrebujete prekonzultovať výsledky/správanie svojho dieťaťa, skontaktujte sa s triednym učiteľom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kolektív učiteľov školy

Stránka 1 z 5  > >>