Oznamy

Vážení rodičia, v dňoch 21.12.2022 (streda) a 22.12.2022 (štvrtok)  bude prevádzka školy nasledovná:

 1. Streda12.2022 – vyučovanie končí max. 6 vyučovacou hodinou, 7. vyučovacia hodina nebude
 • ŠKD v štandardnom režime 
 1. Štvrtok12.2022
 • ročníky 1.-4. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 11:15 hod.
 • ročníky 5. – 9. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 12:05 hod.
 • ŠKD do 15:00 hod.

Vianočné prázdniny sú v termíne od 23.12.2022 (piatok) do 06.01.2023 (piatok). Nástup do školy po vianočných prázdninách je 09. januára 2023 (pondelok).

V čase od 23.12.2022 (piatok) do 06.01.2023 (piatok) bude prevádzka materskej školy prerušená. Nástup do materskej školy je 09. januára 2023 (pondelok).

Vážení rodičia, v súvislosti s termínom podávania žiadostí na

 • dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)
 • dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácia na školské potreby“)

na rozpočtový rok 2023 Vás žiadame, aby ste v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr do štvrtku 22.12.2022, informovali školu telefonicky (0911 221 994) alebo emailom (skola@skola-varin.sk) o tom, že:

Viac...

Odporúčania pri začlenení detí do škôl v súvislosti so situáciou na Ukrajine:

- Vstup detí z Ukrajiny do škôl

- Infografika deti SK, UA
- Odporúčania rodičom SK, UA

- Vzdelávanie detí z Ukrajiny - Візьміть своїм дітям школу з собою - School To Go, rozvrh hodín

Pre viac informácií: minedu.sk

Blížia sa Vianoce - čas zázrakov. A zázračnú  moc majú aj Ilustrácie pre život, ktoré namaľovali slovenskí umelci. Ak sa ich rozhodnete venovať ich či už sebe alebo ako originálny darček, pomáhate zároveň deťom v núdzi, ktoré žijú v humanitárnych krízach. UNICEF Slovensko v spolupráci s Festivalom BAB spúšťajú vianočnú kampaň s názvom Ilustrácie pre život.

Viac...

Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Žiline je v Materskej škole zakázaná výchovno – vzdelávacia činnosť  v čase od 03.12.2022 do 09.12.2022 (vrátane) z dôvodu vysokej chorobnosti detí a zabráneniu šírenia respiračného ochorenia.“

Potešme i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Naplňme spoločne krabice plné lásky.

Tento rok sme sa opäť rozhodli zapojiť do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Tento projekt spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti. Veľká väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemajú žiadnych príbuzných, prípadne sa nestretávajú a preto práve Váš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabičky od topánok zabalenej vo vianočnom papieri (spodok a vrch samostatne, aby sa dala otvárať) zabalíte okrem jednotlivých kategórií vecí aj obrovský kus svojho srdca. Čo všetko má/nemá krabička obsahovať nájdete v prílohe. Pripravenú krabičku odovzdajte v škole vašej pani triednej učiteľke, alebo pani učiteľke Mgr. Kristíne Chobotovej v termíne od pondelka 28.11 do piatka 2.12.  

Chôdza a bicykel sú zábavný a zdravý spôsob, ako sa deti môžu dopraviť do školy. Má tiež zdravotné výhody – deti majú fyzický pohyb a tiež sú v škole sústredenejšie a produktívnejšie. Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa zapojí v dňoch 21. a 22. 9. 2022 do Európskeho týždňa mobility v dvoch hlavných aktivitách:

Plánované akcie:

 • 21. 9.2022 (streda) – Pešo do školy
 •  22.9.2022 (štvrtok)- Do školy na bicykli

                                  - Cyklistické preteky pre 3. a 4. ročník

Viac...

Prerušenie prevádzky Materskej školy od 19.09.2022 do 22.09.2022

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Materskej školy v čase od 19.09.2022 do 22.09.2022.

Prerušenie prevádzky ŠJ a ŠKD od 19.09.2022 do 22.09.2022

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Školskej jedálne a Školského klubu detí v čase od 19.09.2022 do 22.09.2022.

Žiaci 1. – 4. ročníka – pobyt v škole maximálne 5 vyučovacích hodín bez stravy a ŠKD

Žiaci 5. – 9. ročníka – pobyt v škole maximálne 6 vyučovacích hodín bez stravy

Vážení rodičia, z dôvodu dokončovacích prác po rekonštrukcii elektroinštalácie a kuchyne v ŠJ bude stravovanie v čase od 05.09.2022 do 09.09.2022 nasledovné:

 • Materská škola – bez obmedzení, v štandardnom režime
 • Žiaci navštevujúci ŠKD – 06.09.2022 zabezpečený balíček so suchou stravou + pitný režim, predbežne od 07.09.2022 v štandardnom režime
 • Žiaci prvého stupňa nenavšetvujúci ŠKD – bez stravovania - predbežne do 07.09.2022
 • Žiaci druhého stupňa – bez stravovania, zo stravovania sú v tomto týždni automaticky odhlásení.

Viac...

Vážení rodičia, prevádzka materskej školy bude od pondelka 05.09.2022 spustená v štandardnom režime od 06:00 hod. do 16:30 hod.

Ranná zberná trieda:  od 6:00 hod. do 7:00 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Popoludňajšia zberná trieda: od 15:30 hod. do 16:30 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Zoznamy žiakov a ich zaradenie do tried bude zverejnené na nástenke v hlavnej budove na prízemí.

Všetky novoprijaté deti (okrem predškolákov) sa riadia v dňoch 05.09.2022 až 07.09.2022 Adaptačným programom MŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 hodine na školskom dvore – v prípade nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach

Žiaci prvého a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore.

Viac...

Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá
Základná umelecká škola, Belá – Nižné Kamence 891

ZÁPIS ŽIAKOV ZUŠ

Základná umelecká škola Belá – Nižné Kamence, oznamuje všetkým žiakom ZUŠ, že zápis na školský rok 2022/2023 prebehne nasledovne:

Viac...

od 1.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorých dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácie na stravu“).

Od 1.7.2022 suma daňového bonusu, o ktorý sa znižuje daň z príjmu, je:

 1. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku
 2. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Viac...

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Viac...

Milí rodičia, zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa uskutoční dňa 8. apríla (piatok) 2022 v čase od 14:00 do 16:30 v malej budove ZŠ. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a rodiča, na overenie údajov prosíme priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a Občiansky preukaz rodiča. V prípade, že Vám termín zápisu zo závažných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte školu na tel. č. 0911 221 994 s dohodnutím náhradného termínu zápisu.  Viac info na stránke školy www.skola-varin.sk. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Viac...

V dňoch od 28. februára 2022 do 04. marca 2022 (pondelok-piatok) vyhlasuje Žiacka školská rada v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline potravinovú a materiálnu pomoc pre ľudí v núdzi z Ukrajiny. Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. Preto sme sa rozhodli na podnet vedenia a členov Žiackej školskej rady sprostredkovať pre ľudí z Ukrajiny potravinovú a materiálnu pomoc. Darované veci môžu žiaci nosiť do svojich tried, odkiaľ ich vyzdvihnú ich triedne učiteľky a členovia žiackej školskej rady.  Vyzbierané veci dennej potreby budú v pondelok odovzdané Diecéznej charite v Žiline -  a tak sa dostanú do správnych rúk, tam kde to momentálne najviac potrebujú.

Touto cestou chceme požiadať každého kto chce a môže pomôcť, aby tak urobil !

Viac...

Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v MŠ v 6. triede Mravčekov je dotknutým deťom nariadené karanténne opatrenie s okamžitou platnosťou do 21.02.2022 (vrátane). Návrat do MŠ možný od 22.02.2022 (pokiaľ dieťa nevykazuje príznaky ochorenia). V čase od 17.02.2022 do 21.02.2022 bude prevádzka v triede prerušená.

Milí rodičia a priatelia,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne (SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných školou, skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a edukačného i interiérového vybavenia.

Viac...

Stránka 1 z 9  > >>