Oznamy

Aktivita
Termín
Aktivity celoslovenskej kampane Červené stužky, Svetový deň boja proti AIDS
02.12.2019- 04.12.2019
Mikulášsky koncert – ZUŠ KNM, pán D. Žák
06.12.2019
Školská akcia pre rodičov a verejnosť Dobrá novina, šťastná hodina
11.12.2019 o 15.30 h
Ľudové zvyky a tradície – Chodenie Lucií
13.12.2019

Viac...

Aktivita
Termín
Príprava žiakov 5. ročníka na testovanie z predmetov MAT a SJL
od 04.11.-19.11.2019
Deti najčistejšej Zeme ekovýchovné programy zamerané na podporu triedenia odpadu a kompostovania.
Projekt : „Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme
05.11.2019
06.11.2019
Prednáška – Si online II. (riziká sociálnych sietí, kyberšikana, kyberstalking,...)
11.11.2019
Prednáška pre žiakov VII. ročníka
· „Dospievam alebo život plný zmien“
· „ Na štarte k mužnosti“
12.11.2019

Viac...

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 20. novembra 2019 riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, T5-2019.

Viac...

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z/zo:

  • matematiky,
  • slovenského jazyka a literatúry.

Viac...

Aktivita
Termín
Súťaž v zbere papiera, zber šípok – spolupráca so Slovenskými lesmi
od 01.10.2019
Súťaž v zbere použitých bateriek, tonerov
od 01.10.2019
Zber plastových vrchnákov
od 01.10.2019
Literárna exkurzia – Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Artikulárny kostolík v Leštinách.
01.10.2019
· Štvrtý ročník školskej akcie – Deň pešej chôdze do školy
október 2019
Geograficko-biologická exkurzia - Náučný chodník Štefanová – Diery – Podžiar
október 2019
Geograficko-biologická exkurzia - Múzeum Juraja Jánošíka a Rozhľadne Terchovské srdce v Terchovej
október 2019, podľa počasia
ExkurziaPracovný tábor smrti, múzeum holokaustu v Seredi
11.10.2019

Viac...

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 3.októbra 2019 o 16.00 h v telocvični Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.

Hlavným bodom programu je voľba zástupu z radov rodičov do Rady školy.

Triedne rodičovské združenia sa nebudú konať, ak potrebujete prekonzultovať výsledky/správanie svojho dieťaťa, skontaktujte sa s triednym učiteľom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kolektív učiteľov školy

Aktivita
Termín
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 (podľa počasia – školský dvor, telocvičňa)
02.09.2019 o 9.00h
Plenárne rodičovské združenie
11.09.2019 o 16.00h
Triedne rodičovské združenia, po plenárnom rodičovskom združení
 
Dni finančného spotrebiteľa: Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ?
 
do 24. 09
Európsky týždeň športu 2019 – Rozhýbme spoločne Slovákov
  • Cvičí celá škola – spoločná rozcvička, Beh za zdravé srdce, iné športové aktivity a turnaje
  • Športové súťaže a akcie – I. stupeň
  • Športové súťaže a akcie – II. Stupeň
  • Týždeň zdravej výživy – zdravý jedálny lístok
01.09.2019 – 15.10.2019

Viac...

Počas prvého týždňa školského roku 2019/2020 od 3.9. - 6.9.2019 bude prebiehať výuka nasledovne:

  1. stupeň - končí 4. vyučovacou hodinou o 11:15
  2. stupeň - končí 5. vyučovacou hodinou o 12:05

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9. 00 hodine na školskom dvore Základnej školy s MŠ vo Varíne ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy).

 Pri tejto príležitosti sa odslúži slávnostná svätá omša 2. 9. 2019 o 8.00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne.

Zápisné lístky na školské stravovanie v školskej jedálni dostanú žiaci od triednych učiteľov. Na stravu je potrebné prihlásiť sa u triednych učiteľov v pondelok 2. 9. 2019.

Strava pre žiakov ZŠ bude poskytnutá až od utorka 3. 9. 2019.

Zápisné lístky do Školského klubu detí žiaci dostanú od triednych učiteľov alebo od pani vychovávateliek.

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje stravníkom, ktorí sa budú stravovať od 01.09.2019, že ceny za stravu sú nasledovné:

Základná škola

Žiaci  1. – 4 . ročník

Viac...

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje stravníkom, ktorí sa budú stravovať od 01.09.2019, že ceny za stravu sú nasledovné:

Materská škola – celodenné stravovanie:

Viac...

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku želá všetkým zamestnancom - pedagogickým a nepedagogickým, žiakom a ich rodičom leto plné pohody, nových zážitkov a zábavy. Nech je toto obdobie pre každého z Vás obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie. 

Viac...

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamujeme, že dňa 24. júna 2019 (pondelok) bude prevádzka v školskej jedálni a materskej škole PRERUŠENÁ z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Aktivita
Termín
Deň detí + praktická časť Účelových cvičení a Didaktických hier
03.06.2019
Škola v prírodeHorská chata Limba, Skalka pri Kremnici
03.06.-07.06.2019
Výlet– Zuberec
06.06.2019 -07.06.2019
Čitateľský maratón pre žiakov II.-IX. ročníka + Čítajme si
30.05.2019
Výchovný program pre žiakov 1-9. ročníka ku Dňu detí (preložený z mája 2019)
20.06.2019
Zážitková hodina so zvieratkami pre deti z ŠKD (II. a III. oddelenie)
14.06.2019 o 13.30 h

Viac...

Aktivita
Termín
Regionálna súťaž pre žiakov II. stupňa () – Hliadka mladých zdravotníkov – spolupráca s Červeným krížom
10.05.2019
Výchovný koncert ku Dňu detí
20.06.2019
Dopravná výchova – výcvik žiakov na dopravnom ihrisku v Krasňanoch
 
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku – English star – III. ročník projektu
10.05.2019
Moje ľudské práva – výtvarná súťaž (návrh plagátu) - v rámci OBN a VYV
· Predstav si život zdravotne postihnutého
· Sloboda prejavu sa týka aj mňa
máj 2019

Viac...

Naša škola sa už tretí rok zapája do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Viac...

Aktivita

Termín

Svetový deň vtáctva – 1. apríl

01.04.2019 o 14:30h

Testovanie z predmetov MAT a SJL, Testovanie T9-2019

03.04.2019

Environmentálna aktivita– Vítanie vtáčej jari

05.04.2019 o 17.00h

Deň narcisov – Liga proti rakovine – spolupráca s Úniou žien vo Varíne

- rozhlasová relácia

- tematická nástenka

- zapojenie sa do verejnej zbierky

11.04.2019

Deň Zeme – spolupráca so Správou NP Malá Fatra vo Varíne

17.04.2019 alebo 24.04.2019 (podľa počasia)

Viac...

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť venovať 2% zo svojich odvedených daní Rodičovskému združeniu pri našej škole, ktorého ste aj Vy súčasťou.

Rodičovské združenie podporuje školské a mimoškolské aktivity našich detí a pomáha pri finančnom zabezpečení týchto aktivít.

Vedenie RZ

Viac...

Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

Viac...

Aktivita
Termín
Fašiangy, Turíce – projektový deň na I. stupni, fašiangové učenie
Fašiangový sprievod na I. a II. stupni – masky, ľudová hudba
01.03.2019
Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka (Skalka Aréna pri Kremnici, Horská chata Limba)
od 11.03.2019 do 15.03.2019
Dekanátne kolo Biblickej olympiády
20.03.2019 
Záverečné konzultácie pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov (ProfOrient), spolupráca s CPPP a P
Podľa harmonogramu

Viac...

Stránka 1 z 4  > >>