Oznamy

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenej distribúcie elektriny pre naše odberné miesta a MŠ od 02.03.2021 7:30 do 02.03.2021 do 13:30 bude prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ prerušená. Na deň 02.03.2021 (utorok) udeľuje riaditeľka školy žiakom 1. až 4. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

OZNAM

Vážení rodičia, prosíme o pravidelnú kontrolu oznamov na stránke školy www.skola-varin.sk a  v elektronickej žiackej knižke, kde sú uverejňované aktuálne informácie. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje do elektronickej žiackej knižky, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa. Ak máte záujem, aby Vám informácia o novom ozname v e-ŽK prišla na e-mail, je potrebné ho nastaviť a aktivovať.

Viac...

Vážení rodičia, v súlade s legislatívou a aktuálnymi opatreniami je podmienkou k nástupu dieťaťa do MŠ a žiaka 1.- 4. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi. Testovanie sa v obci Varín uskutoční v sobotu dňa 20.02.2021 a v nedeľu dňa 21.02.2021 v telocvični ZŠ. Rodičia sa na testovanie registrujú sami prostredníctvom online registrácie  https://services.bookio.com/mom-zakladna-skola-varin/widget?lang=sk (viac info na stránke obce Varín www.varin.sk)

Pred nástupom žiaka do školy rodič vyplní tlačivo „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov“. Tlačivo bude k dispozícii počas soboty a nedele aj pred vchodom do telocvične ZŠ. Rodičia detí MŠ budú tlačivo vypisovať v materskej škole.

Dôležité!!!

 1. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline nástup žiakov I.A a I.B triedy do školy možný až v utorok  23.02.2021.
 2. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
 3. Na základe odporúčania RÚVZ v Žiline a z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid – 19 bude prevádzka Materskej školy od 22. 02. 2021 otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod. v jednotlivých triedach, aby nedochádzalo k premiešavaniu detí rôznych tried.
 • v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že so súhlasom zriaďovateľa a z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia Covid – 19 bude prevádzka Materskej školy. v čase jarných prázdnin (15.02.2021 – 19.02.2021) otvorená od 6:30 hod. do 16:00 hod. Prevádzka bude otvorená v 4 triedach v hlavnej budove, v skupinách po ca. 15 detí. Zoznam detí so začlenením do tried sa bude nachádzať na prízemí v hlavnej budove.

Podmienkou k nástupu dieťaťa do MŠ je negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní v materskej škole tlačivo „Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov“

Vážení rodičia, RÚVZ so sídlom v Žiline ako príslušný orgán rozhodol o zákaze prevádzky I.A a I. B triedy Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín od 11.02.2021 do 22.02.2021 (vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie Covid-19. Na žiakov I.A a I.B triedy sa vzťahuje karanténne opatrenie (izolácia v domácom prostredí) v termíne do 22.02.2021 (vrátane). Prosíme rodičov, aby pozorne sledovali zdravotný stav detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 bezodkladne kontaktovali všeobecného lekára.

Opätovný nástup do školy možný od 23.02.2021.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva obnovujeme od 08.02.2021 prezenčné vyučovanie v ročníkoch 1. až 4., prevádzku ŠKD, ŠJ a materskej školy.

Podmienkou k nástupu žiaka 1.- 4. ročníka na prezenčnú formu vyučovania je negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti  ( nie starší ako 7 dní ) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 pred menej ako 3 mesiacmi.

Viac...

Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre deti MŠ a žiakov 1. až 4. ročníka, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania. V prípade, že žiak obed odoberať nebude, je potrebné ho odhlásiť prostredníctvom e-mailu: jedalen@skola-varin.sk v termíne do 08.02.2021 do 7:30 hod., resp. telefonicky na tel. č. 0911 199 422 dňa 08.02.2021 od 6:30 hod. do 7:30 hod. Neodhlásená strava bude považovaná za odobratú.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že:

 1. v súlade s usmernením ministerstva školstva sa výpis hodnotenia žiakov za 1. polrok 2020/2021 nachádza v elektronickej knižke (pozrieť návod tu),
 2. na základe  rozhodnutia ministra školstva sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia,

 3. organizácia výchovy a vzdelávania a prevádzka MŠ pokračuje v režime ako doteraz.

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená len pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ prostredníctvom vyplnenia dotazníka zverejneného na stránke školy.

Otvorená prevádzka MŠ od 18.01.2021 sa týka len pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Prevádzka materskej školy od 18.01.2021 bude otvorená v čase od 06:00 hod do 16:00 hod. Zberná trieda bude zrušená. Deti budú umiestnené v triede zajačikov a včielok. Rozpis detí bude zverejnený v hlavnej budove na prízemí v zbernej triede včielok.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ, je rodič povinný predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii v MŠ.

Žiadame rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najmenej, dodržiavali medzi sebou odstupy, používali rúško a dezinfekciu na ruky.

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že z dôvodu epidemickej situácie, zavedeného lockdown-u, informácií MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/) a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania v čase od 18.01.2021 nasledovná:

 1. výučba na celej škole bude prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa,
 2. prevádzka ŠKD bude prerušená,
 3. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 1 - 4,
 4. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 5 - 9,
 5. Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu – dištančné vzdelávanie aktualizácia od 11.01.2021,
 6. Hodnotenie žiakov 1. polrok 2020/2021.

Prosím rodičov o pravidelnú kontrolu oznamov v internetovej žiackej knižke a na stránke školy, kde budú uverejňované aktuálne oznamy!

Infografika otváranie škôl

 Vo Varíne, dňa 14.01.2021                          PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy

Vážení rodičia,

na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ sú zverejnené aktuálne informácie súvisiace s otvorením škôl po vianočných prázdninách. Na základe požiadavky ministerstva prosím o vyplnenie priloženého dotazníka v termíne do 18.12.2020.

Dotazník

„Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa vianočné prázdniny v šk. roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.“

„Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s Rozhodnutím ministra  školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy  od 21.12.2020 do 15.01.2021 PRERUŠENÁ

Vážení rodičia, na základe aktuálnych informácií si Vám dovoľujem oznámiť, že RÚVZ Žilina nariaďuje plniť karanténne opatrenie u žiakov 1.A a 1.B triedy ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín, v čase do 12.12.2020 z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou, u ktorej bolo laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19.

Prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Ak 3 dni pred koncom izolácie budú žiaci vyššie menovaných tried bez klinických príznakov, karanténne opatrenia sú ukončené bez nutnosti testovania na konci izolácie.

Viac...

Vážení rodičia, na základe aktuálnych informácií si Vám dovoľujem oznámiť, že na deň 07.12.2020 udeľujem riaditeľské voľno žiakom 1.A a 1.B triedy z dôvodu protiepidemiologických opatrení v prípade výskytu ochorenia Covid 19.  Zároveň Vás žiadam, aby ste pozorne sledovali oznamy na stránke školy www.skola-varin.sk, kde budú po konzultácii s RÚVZ uvedené aktuálne informácie o ďalšom postupe. Prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Vo Varíne, dňa 05.12.2020

PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy

Na základe konzultácie s RÚVZ Žilina oznamujeme zákonným zástupcom detí v 6. triede Mravčekov, že je potrebné obmedziť sociálny kontakt detí v termíne do 27.11.2020. Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina bude prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka prerušené v termíne od 24.11.2020 do 30.11.2020. Žiakom a triednym učiteľom 1.A, 3.B a 4.A triedy je zároveň nariadené karanténne opatrenie z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 - prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

V čase od 24.11.2020 do 30.11.2020 bude výučba prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa.

 Vo Varíne, dňa 22.11.2020

PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy

Vážení rodičia, na základe aktuálnych informácií si Vám dovoľujem oznámiť, že na deň 23.11.2020 udeľujem riaditeľské voľno žiakom ročníkov 1. – 4. z dôvodu protiepidemiologických opatrení v prípade výskytu ochorenia Covid 19.  Zároveň Vás žiadam, aby ste pozorne sledovali oznamy na stránke školy www.skola-varin.sk, kde budú po konzultácii s RÚVZ uvedené aktuálne informácie o ďalšom postupe. Prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Vo Varíne, dňa 22.11.2020

PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a po konzultácii s RÚVZ Žilina, bude prevádzka materskej školy v 6.triede Mravčekov v dňoch od 23.11.2020 do 27.11.2020 PRERUŠENÁ z dôvodu výskytu ochorenia na COVID-19.

Na stránke https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ sú zverejnené základné informácie k organizácii výchovy a vzdelávania po celoplošnom testovaní. Pred nástupom na vyučovanie je potrebné predložiť vypísané a podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu. V prípade, že si nemôžete tlačivo vytlačiť, prázdne tlačivá sa nachádzajú na stolíku umiestnenom pri hlavnom vchode do budovy školy.

Viac...

Jesenné prázdniny ZŠ

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6., a 9. novembra 2020. V čase jesenných prázdnin bude prevádzka ŠKD prerušená.

Prerušenie prevádzky MŠ a ŠJ

So súhlasom zriaďovateľa a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia Covid-19 bude prevádzka materskej školy a školskej jedálne v dňoch 30. októbra a 2., 6., a 9. novembra 2020 prerušená.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že oficiálnym informačným kanálom na poskytovanie dôležitých informácií a oznamov školy je internetová žiacka knižka. Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadame rodičov o pravidelnú dennú kontrolu oznamov.

Ďakujeme!

Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu telefónneho čísla do školskej jedálne.

Prihlásiť/ odhlásiť stravu žiaka ZŠ je možné deň vopred najneskôr do 14:00 hod na tel.: čísle 0911 199 422 alebo na stránke strava.cz.

Stránka 1 z 6  > >>