Oznamy

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje stravníkom, ktorí sa budú stravovať od 01.09.2019, že ceny za stravu sú nasledovné:

Základná škola

Žiaci  1. – 4 . ročník

Viac...

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje stravníkom, ktorí sa budú stravovať od 01.09.2019, že ceny za stravu sú nasledovné:

Materská škola – celodenné stravovanie:

Viac...

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku želá všetkým zamestnancom - pedagogickým a nepedagogickým, žiakom a ich rodičom leto plné pohody, nových zážitkov a zábavy. Nech je toto obdobie pre každého z Vás obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie. 

Viac...

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamujeme, že dňa 24. júna 2019 (pondelok) bude prevádzka v školskej jedálni a materskej škole PRERUŠENÁ z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Aktivita
Termín
Deň detí + praktická časť Účelových cvičení a Didaktických hier
03.06.2019
Škola v prírodeHorská chata Limba, Skalka pri Kremnici
03.06.-07.06.2019
Výlet– Zuberec
06.06.2019 -07.06.2019
Čitateľský maratón pre žiakov II.-IX. ročníka + Čítajme si
30.05.2019
Výchovný program pre žiakov 1-9. ročníka ku Dňu detí (preložený z mája 2019)
20.06.2019
Zážitková hodina so zvieratkami pre deti z ŠKD (II. a III. oddelenie)
14.06.2019 o 13.30 h

Viac...

Aktivita
Termín
Regionálna súťaž pre žiakov II. stupňa () – Hliadka mladých zdravotníkov – spolupráca s Červeným krížom
10.05.2019
Výchovný koncert ku Dňu detí
20.06.2019
Dopravná výchova – výcvik žiakov na dopravnom ihrisku v Krasňanoch
 
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku – English star – III. ročník projektu
10.05.2019
Moje ľudské práva – výtvarná súťaž (návrh plagátu) - v rámci OBN a VYV
· Predstav si život zdravotne postihnutého
· Sloboda prejavu sa týka aj mňa
máj 2019

Viac...

Naša škola sa už tretí rok zapája do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Viac...

Aktivita

Termín

Svetový deň vtáctva – 1. apríl

01.04.2019 o 14:30h

Testovanie z predmetov MAT a SJL, Testovanie T9-2019

03.04.2019

Environmentálna aktivita– Vítanie vtáčej jari

05.04.2019 o 17.00h

Deň narcisov – Liga proti rakovine – spolupráca s Úniou žien vo Varíne

- rozhlasová relácia

- tematická nástenka

- zapojenie sa do verejnej zbierky

11.04.2019

Deň Zeme – spolupráca so Správou NP Malá Fatra vo Varíne

17.04.2019 alebo 24.04.2019 (podľa počasia)

Viac...

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť venovať 2% zo svojich odvedených daní Rodičovskému združeniu pri našej škole, ktorého ste aj Vy súčasťou.

Rodičovské združenie podporuje školské a mimoškolské aktivity našich detí a pomáha pri finančnom zabezpečení týchto aktivít.

Vedenie RZ

Viac...

Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

Viac...

Aktivita
Termín
Fašiangy, Turíce – projektový deň na I. stupni, fašiangové učenie
Fašiangový sprievod na I. a II. stupni – masky, ľudová hudba
01.03.2019
Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka (Skalka Aréna pri Kremnici, Horská chata Limba)
od 11.03.2019 do 15.03.2019
Dekanátne kolo Biblickej olympiády
20.03.2019 
Záverečné konzultácie pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov (ProfOrient), spolupráca s CPPP a P
Podľa harmonogramu

Viac...

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní
Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne
(SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných materskou školou.

Viac...

Milí rodičia, priatelia školy,

naša škola sa zapojila do súťaže Šikovní školáčikovia, ktorú organizujú MY Žilinské noviny. V priebehu najbližších  týždňov budú predstavené školy, nebude medzi nimi chýbať ani naša.

Okrem prezentácie našej školy, úspechov našich šikovných žiakov, môžeme vyhrať pre deti aj zaujímavé ceny. Napríklad autobus na výlet, knihy, účasť v zábavnom parku a tortu pre všetky deti. Hlasovať môžete prostredníctvom kupónov uverejnených v MY Žilinských novinách.

Hlasovať môžete už teraz prostredníctvom kupónov v novinách, ktoré pošlete na adresu novín, donesiete ich tam osobne alebo pošlete po žiakoch do školy a my ich tam doručíme.

Ďakujeme.

Aktivita
Termín
Výstava zvierat – Kamufláž v Správe NP Malá Fatra vo Varíne
04.02.2019
Divadelné predstavenie v Bábkovom divadle v Žiline
05.02.2019 – III. a IV.
08.02.2019 – I. a II.     
Karneval v ŠKD
február 2019
Karneval
február 2019
Triedne rodičovské združenie so zástupcami stredných škôl
21.02.2019
Záverečné konzultácie (ProfOrient), spolupráca s CPPP a P
25.02.
27.02.
01.03.2019

Viac...

Aktivita
Termín
Environmentálna súťaž – Envitalent II., 2. kolo/Strom života – mesačné aktivity
január 2019
Domáce kolo olympiády z chémie, kategória D
do 30.01.2019
Školské kolo olympiády z biológie, kategória C
do 11.01.2019
Okresné kolo olympiády z anglického jazyka
16.01.2019
Školské kolo geografickej olympiády, kategória A.B
do 25.01.2019
Okresné kolo súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko
21.01.2019

Viac...

Prevádzka materskej školy a školskej jedálne
bude počas vianočných prázdnin
od 27.decembra 2018 – do 7.januára 2019
PRERUŠENÁ.

Nástup detí do MŠ po prázdninách
je 8. január 2019 - UTOROK.

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN 2018 -06, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Varín č. 2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni sa mení a dopĺňa takto:

  1. V §4 ods. 2 nahrádza novým znením:
    (2)Obec Varín určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona a v súlade s § 4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac...

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 21. decembra 2018 riaditeľské voľno.

Následne 22. decembra 2018 začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do 7. januára 2019. Vyučovanie začína 8. januára 2019.

Viac...

Žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne srdečne pozývajú všetkých rodičov, obyvateľov obce, našich bývalých i súčasných žiakov dňa 19.decembra 2018 o 15:00 hod na slávnostný vianočný program pod názvom „Pôjdeme my Ježiškovi hrať“ do kinosály Kultúrneho domu vo Varíne.

Zisk z dobrovoľného vstupného bude použitý na podporu rehabilitačného programu Michala Ripela v Piešťanoch, ktorý prechádza najťažšou životnou skúškou po vážnom úraze. Máme na pamäti, že „všetci sme anjeli s jedným krídlom, ale ak chceme lietať, musíme sa objať.“

Viac...

Vážení rodičia, na našu stránku v pravej časti pribudla záložka SmartBooks. Chceme Vás oboznámiť s efektívnym vzdelávacím programom SmartBooks, vyvinutým na Slovensku, ktorý má predovšetkým pomôcť v domácej príprave žiaka. Žiaka skúša a opakuje učivo dovtedy, pokiaľ všetko neovláda. Rodičovi stačí minúta denne na kontrolu výsledkov v PC alebo v mobile. V systéme je spracovaný takmer celý učebný obsah základnej školy, preto je veľkou pomôckou napr. pri neprítomnosti žiaka, napríklad z dôvodu choroby. 

Viac...

Stránka 1 z 4  > >>