Oznamy

Chôdza a bicykel sú zábavný a zdravý spôsob, ako sa deti môžu dopraviť do školy. Má tiež zdravotné výhody – deti majú fyzický pohyb a tiež sú v škole sústredenejšie a produktívnejšie. Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa zapojí v dňoch 21. a 22. 9. 2022 do Európskeho týždňa mobility v dvoch hlavných aktivitách:

Plánované akcie:

 • 21. 9.2022 (streda) – Pešo do školy
 •  22.9.2022 (štvrtok)- Do školy na bicykli

                                  - Cyklistické preteky pre 3. a 4. ročník

Viac...

Prerušenie prevádzky Materskej školy od 19.09.2022 do 22.09.2022

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Materskej školy v čase od 19.09.2022 do 22.09.2022.

Prerušenie prevádzky ŠJ a ŠKD od 19.09.2022 do 22.09.2022

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Školskej jedálne a Školského klubu detí v čase od 19.09.2022 do 22.09.2022.

Žiaci 1. – 4. ročníka – pobyt v škole maximálne 5 vyučovacích hodín bez stravy a ŠKD

Žiaci 5. – 9. ročníka – pobyt v škole maximálne 6 vyučovacích hodín bez stravy

Vážení rodičia, z dôvodu dokončovacích prác po rekonštrukcii elektroinštalácie a kuchyne v ŠJ bude stravovanie v čase od 05.09.2022 do 09.09.2022 nasledovné:

 • Materská škola – bez obmedzení, v štandardnom režime
 • Žiaci navštevujúci ŠKD – 06.09.2022 zabezpečený balíček so suchou stravou + pitný režim, predbežne od 07.09.2022 v štandardnom režime
 • Žiaci prvého stupňa nenavšetvujúci ŠKD – bez stravovania - predbežne do 07.09.2022
 • Žiaci druhého stupňa – bez stravovania, zo stravovania sú v tomto týždni automaticky odhlásení.

Viac...

Vážení rodičia, prevádzka materskej školy bude od pondelka 05.09.2022 spustená v štandardnom režime od 06:00 hod. do 16:30 hod.

Ranná zberná trieda:  od 6:00 hod. do 7:00 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Popoludňajšia zberná trieda: od 15:30 hod. do 16:30 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Zoznamy žiakov a ich zaradenie do tried bude zverejnené na nástenke v hlavnej budove na prízemí.

Všetky novoprijaté deti (okrem predškolákov) sa riadia v dňoch 05.09.2022 až 07.09.2022 Adaptačným programom MŠ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 hodine na školskom dvore – v prípade nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach

Žiaci prvého a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore.

Viac...

Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá
Základná umelecká škola, Belá – Nižné Kamence 891

ZÁPIS ŽIAKOV ZUŠ

Základná umelecká škola Belá – Nižné Kamence, oznamuje všetkým žiakom ZUŠ, že zápis na školský rok 2022/2023 prebehne nasledovne:

Viac...

od 1.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorých dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácie na stravu“).

Od 1.7.2022 suma daňového bonusu, o ktorý sa znižuje daň z príjmu, je:

 1. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku
 2. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Viac...

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Viac...

Milí rodičia, zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa uskutoční dňa 8. apríla (piatok) 2022 v čase od 14:00 do 16:30 v malej budove ZŠ. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a rodiča, na overenie údajov prosíme priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a Občiansky preukaz rodiča. V prípade, že Vám termín zápisu zo závažných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte školu na tel. č. 0911 221 994 s dohodnutím náhradného termínu zápisu.  Viac info na stránke školy www.skola-varin.sk. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Viac...

Odporúčania pri začlenení detí do škôl v súvislosti so situáciou na Ukrajine:

- Vstup detí z Ukrajiny do škôl

- Infografika deti SK, UA
- Odporúčania rodičom SK, UA

- Vzdelávanie detí z Ukrajiny - Візьміть своїм дітям школу з собою - School To Go, rozvrh hodín

Pre viac informácií: minedu.sk

V dňoch od 28. februára 2022 do 04. marca 2022 (pondelok-piatok) vyhlasuje Žiacka školská rada v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline potravinovú a materiálnu pomoc pre ľudí v núdzi z Ukrajiny. Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. Preto sme sa rozhodli na podnet vedenia a členov Žiackej školskej rady sprostredkovať pre ľudí z Ukrajiny potravinovú a materiálnu pomoc. Darované veci môžu žiaci nosiť do svojich tried, odkiaľ ich vyzdvihnú ich triedne učiteľky a členovia žiackej školskej rady.  Vyzbierané veci dennej potreby budú v pondelok odovzdané Diecéznej charite v Žiline -  a tak sa dostanú do správnych rúk, tam kde to momentálne najviac potrebujú.

Touto cestou chceme požiadať každého kto chce a môže pomôcť, aby tak urobil !

Viac...

Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v MŠ v 6. triede Mravčekov je dotknutým deťom nariadené karanténne opatrenie s okamžitou platnosťou do 21.02.2022 (vrátane). Návrat do MŠ možný od 22.02.2022 (pokiaľ dieťa nevykazuje príznaky ochorenia). V čase od 17.02.2022 do 21.02.2022 bude prevádzka v triede prerušená.

Milí rodičia a priatelia,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne (SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných školou, skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a edukačného i interiérového vybavenia.

Viac...

Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 v 4. triede Včielok v MŠ je dotknutým deťom nariadené s okamžitou platnosťou karanténne opatrenie do 05.02.2022 (vrátane). Nástup do MŠ možný od 07.02.2022 (pokiaľ dieťa nevykazuje príznaky ochorenia). Výnimka z karantény – deti neprítomné v triede dňa 31.01.2022 a deti, ktoré prekonali Covid-19 za posledných 180 dní. Zo stravy sú deti do 04.02.2022 odhlásené.

 

V prípade výskytu prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v triede a v súlade so školským semaforom prechádza dotknutá trieda na hybridné vzdelávanie. Žiaci  dotknutej triedy, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény,  sú povinní  dodržiavať karanténne opatrenia z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou. V uvedenom období bude vzdelávanie žiakov triedy prebiehať nasledovne:

Viac...

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 252/2021 V. v.  osoba (žiak, žiačka) spĺňa výnimku z karantény, ak

 • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
 • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
 • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Prezenčné vyučovanie začne v tomto termíne v materských, základných i stredných školách.
Minister školstva vyzval rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.
Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť Školským semaforom.
Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

Deti do 6 rokov a deti v materských školách majú podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR výnimku z nosenia rúšok.

Pred nástupom do školy prosíme vyplniť v elektronickej žiackej knižke Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Prajeme všetkým krásne 
vianočné sviatky, dni plné pokoja,
Lásky a splnených prianí 
v novom roku 2022.
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín

 

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 v MŠ v triede Motýlikov je Rozhodnutím RÚVZ v Žiline nariadené triede karanténne opatrenie v čase od 15.12.2021 do 23.12.2021 (vrátane). Prosíme o naštudovanie Rozhodnutia RÚVZ a dodržiavania opatrení.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 v MŠ v triede Mravčekov je Rozhodnutím RÚVZ v Žiline nariadené triede karanténne opatrenie v čase od 13.12.2021 do 20.12.2021 (vrátane). Prosíme o naštudovanie Rozhodnutia RÚVZ a dodržiavania opatrení.

Vážení rodičia, dovoľte zopár pokynov k organizácii vyučovania od 13.12.2021:

 1. Prvý stupeň prezenčne v škole
 2. Druhý stupeň dištančne podľa dištančného rozvrhu
 3. ŠJ

Viac...

Stránka 1 z 9  > >>