Ponuka záujmových útvarov 2017/2018

Záujmové útvary I.stupeň

P.č. Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania
1. Čitáreň pre 1. – 4. ročník Mgr. Anna Nekorancová Krúžok bude zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítanie kníh v školskej knižnici, zapojenie sa do projektov na rozvoj čitateľskej gramotnosti ako je napr. čitateľský oriešok, osmijanko ,atď. pondelok 13:15 – 15:15
2. Šikovníček pre 1. – 4. ročník Mgr. Anna Nekorancová Krúžok bude zameraný na rozvoj tvorivosti žiakov I. Stupňa , sebarealizáciu vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňovaní vlastných nápadov, experimentovanie s farbou, materiálom, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou. utorok 13:15 - 15:15
3. Mladý záchranár pre 1. - 4. ročník Mgr. Katarína Dominiaková Krúžok bude zameraný na osvojovanie, zdokonaľovanie a upevňovanie zručností a schopností pri poskytovaní prvej pomoci ranenému, ktoré využijeme aj na zdravotníckych súťažiach, oboznámia sa so zdravým životným štýlom, budeme rozvíjať ich pohybové zručnosti. Žiakov zapojíme do projektu záchrana som ja a do ďalších projektov podľa záujmu a ponuky. pondelok 13:15 – 15:15
4. Hudobno – pohybový krúžok - Hráme sa s hudbou pre 3. a 4. ročník Mgr. Natália Martošová Na krúžku sa žiaci oboznámia so nasledujúcimi oblasťami hudby: s 1. hudobno - pohybovou: (tanec, choreografie..), s 2. vokálno- inštrumentálnou: (spev, práca s hlasom, hlasové činnosti, hry, intonácia, spev piesní, karaoke, hra na hudobnom nástroji, ku spievaným piesňam - sprievod: (klavír, gitara, flauta),s 3. percepčnými činnosťami: (počúvanie hudby a zoznámenie sa s hudobnými žánrami- hravou formou). Krúžok bude poskytovať žiakom bližšie zoznámenie sa s hudbou, s tancom, technikou spevu, taktiež zoznámenie sa s hudobnými žánrami. štvrtok od 13:15 – 15:15
5. Kreatív pre 3. a 4. ročník Mgr. Jana Líšková Krúžok bude zameraný na kreslenie, maľovanie, vytváranie výrobkov a prácu s netradičnými materiálmi a technikami. pondelok o 13:15
6. Športovo – turistický pre 1. a 2. ročník Mgr. Monika Solárová Krúžok bude zameraný na loptové hry, pohybové hry, atletiku, gymnastiku, základy florbalu, žiaci absolvujú turistické vychádzky v okolí školy. sobota, nedeľa, športové hry v škole po dohode so žiakmi
7. Turistický krúžok pre 1.- 4. ročník Mgr. Monika Staňová Krúžok bude zameraný na spoznávanie prírody v okolí školy. Žiaci sa naučia pravidlám správania sa v prírode počas turistických vychádzok. sobota, nedeľa
8. Tvorivé dielne pre 1.- 5.ročník Mgr. Monika Solárová Krúžok bude zameraný na kreslenie, maľovanie, oboznamovanie sa s rôznymi výtvarnými technikami, tvorenie z prírodného a odpadového materiálu, prácu s tušom. pondelok 13:15 – 15:15
9. Učíme sa kresliť pre 1. – 4. ročník Mgr. Anna Synáková Na krúžku budeme učiť žiakov vnímať výtvarný objekt - ako celok ( zvieratká, hmyz, postavy, rastliny, budovy, predmety dennej potreby...) a zároveň jeho analýzou poukážeme na časti, z ktorých sa skladá. Výtvarný objekt budeme dopĺňať typickými znakmi prostredia, v ktorom sa pohybuje. Deti sa budú učiť kresliť s ceruzkou, pastelom, pastelkami, voskovkami, perom, fixkami. pondelok o 13:15 – 15:15
10. Pohybové hry pre 3. a 4. ročník Mgr. Katarína Dominiaková Na krúžku budeme upevňovať pohybové zručnosti a schopnosti v hrách, žiaci budú poznávať a osvojovať si pravidlá kolektívnych športových hier. Telesnú zdatnosť budeme u žiakov rozvíjať aj turistickými vychádzkami v okolí školy. streda 13:15 – 15:15
11. Hravá angličtina pre 3. - 4. ročník Mgr. Mária Halečková Krúžok bude zameraný na konverzácie a rozvíjanie základnej slovnej zásoby formou piesní, básničiek, hier. utorok o 13:15

Záujmové útvary II. Stupeň

P.č. Názov Vedúci ZÚ Zameranie ZÚ Deň a čas konania
1. Matematika pre deviatakov Mgr. Eva Andelová Krúžok je určený pre žiakov 9.ročníka a je zameraný na prípravu žiakov na Testovanie 9 - 2018 a na prijímacie skúšky na stredné školy. štvrtok o 13:15
2. Reading and Speaking pre 7. ročník Mgr. Mária Rafajdusová Krúžok je zameraný na čítanie v ANJ , konverzáciu, prácu s literatúrou, jazyk v bežnej praxi, CLIL učenie, e-twinning a bude slúžiť na vykrytie chýbajúcich hodín v ANJ v 7. ročníku (zníženie časovej dotácie ). pondelok 13:15 – 15:15
3. Športový krúžok pre dievčatá aj chlapcov zo 6. -9. ročníka Mgr. Martin Marcinek Na krúžku sa budeme venovať futbalu, florbalu, atletike, volejbalu a rôznym športovým aktivitám, ktoré budú potrebné na blížiace sa športové súťaže. pondelok o 14:15
4. Zumba ( tanečno - pohybová zábava) pre 7. a 8. ročník Mgr. Lenka Martošová Zameranie krúžku bude v znamení tanca, posilňovania a dôsledného strečingu. Počas stretnutí sa budeme venovať týmto tancom: CUMBIA - Santa Que?, MERENGE/Hip hop - Que te Mueve, SALSA - Zumbando - por Un Sueño, AMERICAN MIX – USA Tribute, REGGAETON/ SALSA – Zumbalicious, SAMBA Alegría pa´ Zumbar, QUEBRADITA – Baila, Menea y Goza, CALYPSO – Baila pa´ Emociona, COOL DOWN – Zumba Lluvia. piatok o 13:15
5. Redaktorský krúžok pre 5. – 9. ročník Mgr. Kristína Chobotová Krúžok je určený pre žiakov, ktorí si chcú vyskúšať v praxi prácu redaktora. Cieľom činnosti krúžku je tvorba časopisu (občasníka), na ktorom sa svojimi príspevkami budú podieľať všetci jeho členovia a tiež členovia Žiackej školskej rady. Krúžok je zameraný na tvorivé písanie žiakov, prácu na PC, prácu s fotografiami a obrázkami, vytváranie vlastných ilustrácií. po dohode so žiakmi
6. Prírodovedný krúžok Mgr. Tomáš Bublík Krúžok je určený pre žiakov 7. – 9. ročníka. Prostredníctvom programu FAST ( Foundational Approaches in Science Teaching – základné princípy vo vyučovaní prírodných vied) a implementáciou námetov z Virtuálneho centra zdravej výživy práca v krúžku ich vedie k skúmaniu javov, ktoré denne prebiehajú v ich najbližšom okolí. Žiaci tým, že vykonávajú pokusy, hľadajú odpovede na vzniknuté otázky. Cieľom práce v krúžku je zvýšiť záujem o chémiu, biológiu a ekológiu. Súčasťou krúžku bude aj príprava žiakov na olympiády z predmetov biológia a chémia. pondelok o 13:30
7. Krúžok šikovných rúk pre 5. – 9. ročník Mgr. Andrea Košútová Krúžok bude zameraný na rôzne výtvarné techniky, tvorenie z prírodného a odpadového materiálu. Na krúžku budeme vyrábať výrobky na Ondrejovský jarmok, vianočnú burzu, predmety na výzdobu a skrášlenie prostredia školy. podľa dohody so žiakmi
8. Cvičenia z matematiky pre ôsmakov Mgr. Eva Andelová Krúžok je určený pre žiakov 8.ročníka a bude zameraný na precvičovanie a utvrdzovanie získaných vedomostí a zručností z vyučovacích hodín.. Práca v krúžku bude dopĺňať chýbajúce hodiny MAT (znížený týždenný počet hodín v 8. ročníku). po dohode so žiakmi
9. Výtvarné kreácie pre 5. – 9. ročník Mgr. Anna Nekorancová Krúžok bude pre žiakov II. stupňa a bude zameraný na rozvoj tvorivosti ,sebarealizáciu vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňovaní vlastných nápadov, experimentovanie s farbou, materiálom, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou. streda 13:15 – 15:15
10. Biologický krúžok pre 6.ročník Mgr. Zuzana Synáková, PhD. Krúžok bude zameraný na poznávanie fauny a flóry v okolí školy, zber a klasifikáciu rastlín a tiež bude zaujímavou formou prehlbovania základného učiva šiesteho ročníka biológie. Aktivity na krúžku budú prispôsobované záujmom žiakov, ponukám a projektom školy. po dohode so žiakmi
11. Zemepisno – turistický krúžok Mgr. Eva Andelová Krúžok je určený pre žiakov 5. – 9. ročníka. Cieľom krúžku bude spoznávanie nielen širšieho okolia Varína, ale aj prírodných a kultúrnych pamiatok Slovenska. Turistické vychádzky budú zamerané na pešiu turistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti žiakov, a na upevňovanie ich zdravia. Jednotlivé akcie budú prispôsobené veku detí a aktuálnemu počasiu. sobota, nedeľa, ponuky akcií počas pracovných dní
12. Spoznávajme prírodu aj hrou Mgr. Branislava Babišová Na krúžku sa žiaci naučia vytvárať hry (DOMINO, PUZZLE, PEXESO), budú vytvárať pomôcky na zefektívnenie vyučovania (3D mapy, model sopky, herbáre, projekty),budú robiť zaujímavé pokusy, zrealizujeme vychádzky zamerané na poznávanie a ochranu flóry a fauny nášho regiónu. podľa dohody so žiakmi